ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

BS.10

CP-FINAL IP-SUB 0 己礼乃与波 * PP NP PP NP PRO-N L042031 PHON kore P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050040 PHON yo P-TOP L000522 PHON pa 1 宇都利佐留止毛 * IP-ADV VB-ADC VB-STM L030276A PHON uturi VB-ADC L030841A PHON saru P-CONN L000531 PHON tomo 2 止己止婆爾 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004131 PHON tokotoba COP-INF L031965 PHON ni 3 佐乃己利伊麻世 * VB-IMP VB-STM L030819A PFX L000040 PHON sa VB-STM L031374A PHON nokori VB-IMP L030206A PHON imase 4 乃知乃与乃多米 * NP IP-REL NP-PRD N L004087A PHON noti COP-ADI L031965 PHON no PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050063 PHON tame 5 麻多乃与乃XX * NP IP-REL NP-PRD ADV L004022 PHON mata COP-ADI L031965 PHON no PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050063 PHON tame * kore no yo pa * uturi saru tomo * tokotoba ni * sa nokori imase * noti no yo no tame * mata no yo no tame