ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

BS.12

multi-sentence IP-MAT 0 佐伎波比乃 * IP-ADV NP IP-REL NP-PRD N L051870 PHON sakipapi COP-ADI L031965 PHON no 1 阿都伎止毛加羅 * IP-REL ADJ ADJ L007041B PHON atu ACP-ADN L000033 PHON ki N L050241 PHON tomokara 2 麻為多利弖 * VB L031674A VB-STM L031603A PHON mawi VB-GER L030170A PHON tarite 3 麻佐米爾弥祁牟 * NP-ADV ADV L051420 PHON masameni VB VB-STM L031712A PHON mi VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 4 G阿止乃止毛志X * IP-MAT IP-ADV PP-SBJ-GEN NP N L050877 PHON ato P-CASE L000520 PHON no ADJ ADJ L007025B PHON tomosi ACP L000039 PHON sa 5 宇礼志久毛阿留可 * ADJ ADJ L007020B PHON uresi ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030125A PHON aru P-FOC L000506 PHON ka * sakipapi no * atu ki tomokara * mawi tarite * masameni mi kye mu * ato no tomosi sa * uresi ku mo aru ka