ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 弥蘇知阿麻利 * NP-SBJ IP-REL PP-SBJ NP IP-REL NP IP-REL NP-PRD N NUM L002003 PHON mi NUM L002032 PHON swo CL L002033 PHON ti N-DVB L030097B PHON amari 1 布多都乃加多知 * N NUM L002002 PHON puta CL L002015 PHON tu COP-ADI L031965 PHON no N-DVB L030475B PHON katati 2 夜蘇久佐等 * IP-ADV NP-PRD N NUM L002008 PHON ya NUM L002032 PHON swo N L052472 PHON kusa COP-INF L031968 PHON to 3 曾太礼留比止乃 * VB-ADN VB-STM L030969A PHON sodar VAX-STV-ADN L000024 PHON eru N L050046 PHON pito P-CASE-GEN L000520 PHON no 4 布美志阿止止己呂 * VB-ADN VB-STM L031553A PHON pumi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N N L050877 PHON ato N L050060 PHON dokoro 5 麻礼爾母阿留可毛 * ADJ-INF ADJ-STM L004072A PHON mare COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030125A PHON aru P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * mi swo ti amari * puta tu no katati * ya swo kusa to * sodar eru pito no * pumi si ato dokoro * mare ni mo aru kamo