ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

BS.20

CP-FINAL IP-SUB 0 伊加豆知乃 * PP NP IP-REL PP-SBJ NP PP NP N L051077 PHON ikatuti P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 比加利乃期止岐 * N-DVB L031464B PHON pikari P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ-ADN ADJ-STM L007004B PHON goto ACP-ADN L000033 PHON ki 2 己礼乃微波 * PP NP PRO-N L042031 PHON kore P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050023 PHON mwi P-TOP L000522 PHON pa 3 志爾乃於保岐美 * NP-SBJ IP-REL NP-PRD N-DVB L030883B PHON sini COP-ADI L031965 PHON no N L050267 ADJ-STM L007009A PHON opo N L004266 PHON kimi 4 都祢爾多具覇利 * IP-ADV NP-PRD-INF N L004004 PHON tune COP-INF L031965 PHON ni VB-CLS VB-STM L031008A PHON tagup VAX-STV-CLS L000024 PHON yeri 5 於豆閇可良受夜 * IP-ADV VB-CLS L030357A PHON odu XTN-IFC XTN L000801 PHON be ACP-STM L000032 PHON kara VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu P-FOC L000537 PHON ya * ikatuti no * pikari no goto ki * kore no mwi pa * sini no opo kimi * tune ni tagup yeri * odu be kara zu ya