ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

FK.17

IP-MAT 0 阿麻能波良 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N L050001B PHON ama P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051723 PHON para 1 布理佐兼美礼婆 * VB-PRV VB-STM L031556A PHON purisake VB-PRV L031712A PHON mireba 2 加須美多智 * IP-ADV NP-SBJ N L090183 PHON kasumi VB-INF L031043A PHON tati 3 伊弊治麻止比天 * IP-ADV NP N N L050006A PHON ipye N L050091 PHON di VB-GER L031654A PHON madwopite 4 由久弊志良受母 * NP-OB1 IP-REL VB-ADC L031840A PHON yuku N L050133 PHON pye VB-IFC VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu P-TOP L000514 PHON mo * ama no para * purisake mireba * kasumi tati * ipye di madwopite * yuku pye sira zu mo