ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 都久波尼爾 * PP-ARG NP IP-REL IP-ARG PP-ADV NP N L052192 PLN L092047 PHON tukupa N L052485 PHON ne P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 阿波牟等 * VB-ADC VB-STM L030071A PHON apa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 2 伊比志古波 * VB-ADN VB-STM L030199A PHON ipi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050028 PHON kwo P-TOP L000522 PHON pa 3 多賀己等岐気波加 * IP-ADV NP-OB1 PP NP WH-N L042000 PHON ta P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050148 PHON koto VB-PRV L030565A PHON kikeba P-FOC L000506 PHON ka 4 弥尼阿波巣気牟也 * VB-ADC PFX-HON L000035 PHON mi VB-STM L031342A PHON ne VB-STM L030071A PHON apa VAX-NEG-STM L000006A PHON zu VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * tukupa ne ni * apa mu to * ipi si kwo pa * ta ga koto kikeba ka * mi ne apa zu kye mu