ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

FK.2

IP-MAT 0 都久波尼爾 * PP-ARG-TOP NP IP-REL IP-ARG PP-ADV-DAT NP N N PLN47 PHON tukupa N L052485 PHON ne P-CASE L000519 PHON ni 1 阿波牟等 * VB VB-STM L030071A PHON apa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 2 伊比志古波 * VB VB-STM L030199A PHON ipi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050028 PHON kwo P-TOP L000522 PHON pa 3 多賀己等岐気波加 * IP-ADV NP-THM-OB1 PP-GEN NP N L042000 PHON ta P-CASE L000503 PHON ga N L050148 PHON koto VB-PRV L030565A PHON kikeba P-FOC L000506 PHON ka 4 弥尼阿波巣気牟也 * NP N PFX L000035 PHON mi N L050036 PHON ne VB VB-STM L030071A PHON apa VAX-NEG-STM L000006A PHON zu VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * tukupa ne ni * apa mu to * ipi si kwo pa * ta ga koto kikeba ka * mi ne apa zu kye mu