ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

FK.8

IP-MAT 0 宇志呆爾波 * IP-ADV IP-ARG PP NP N L052273 PHON usipo P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 1 多多牟止伊閇止 * VB-ADC VB-STM L031043A PHON tata VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to VB-CSS L030199A PHON ipedo 2 奈西乃古何 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD N L050541 PRO-N L042055 PHON na N L090126 PHON se COP-ADI L031965 PHON no N L050028 PHON kwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 3 夜蘇志麻加久理 * VB-INF L031804A N L050549 NUM L002008 PHON ya NUM L002032 PHON swo N L050078 PHON sima VB-INF L030448A PHON kakuri 4 和乎弥佐婆志理之 * IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-CND VB-STM L031712A PHON mi VAX-RSP-CND L000009 PHON saba VB-ADN VB-STM L031967A PHON siri VAX-SPST-ADN L000015 PHON si * usipo ni pa * tata mu to ipedo * na se no kwo ga * ya swo sima kakuri * wa wo mi saba siri si