ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

multi-sentence IP-MAT 0 麻岐牟久能 * PP-SBJ NP PP NP PLN L051533 PHON makimuku P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 比志呂乃美夜波 * PP NP N N L050090 PHON pi N L051970 PHON siro P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050018 PHON miya P-TOP L000522 PHON pa 2 阿佐比能 * NP-PRD NP IP-REL PP-SBJ NP N L050448 N L050139 PHON asa N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 比傅流美夜 * VB-ADC L031491A N L050090 PHON pi VB-ADC L031193A PHON deru N L050018 PHON miya 4 由布比能 * NP IP-REL PP-SBJ NP N L050452 N L050087 PHON yupu N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 比賀気流美夜 * VB-ADC L031463A N L050090 PHON pi VB-ADC PHON gakeru N L050018 PHON miya 6 多気能泥能 * NP IP-REL PP-SBJ NP PP NP N L050013A PHON take P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050036 PHON ne P-CASE-GEN L000520 PHON no 7 泥陀流美夜 * VB-ADC L031362A N L050036 PHON ne VB-ADC L031094A PHON daru N L050018 PHON miya 8 許能泥能 * NP IP-REL NP PP NP N L050003B PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050036 PHON ne P-CASE-GEN L000520 PHON no 9 泥婆布美夜 * VB-ADC L031365A N L050036 PHON ne VB-ADC L031434A PHON bapu N L050018 PHON miya 10 夜本爾余志 * NP IP-REL NP N NUM L002008 PHON ya NUM L002031 PHON po N L050126 PHON ni ADJ-CLS ADJ-STM L007015B PHON yo ACP-CLS L000033 PHON si 11 伊岐豆岐能美夜 * N PFX L000030 PHON i N-DVB L030584B PHON kiduki COP-ADI L031965 PHON no N L050018 PHON miya 12 麻紀佐久 * IP-MAT PP NP IP-REL NP IP-REL NP N L050276 PFX L000062 PHON ma N L050003A PHON kwi VB-ADC L030778A PHON saku 13 比能美加度 * PP NP N L052516 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050749 PFX-HON L000035 PHON mi N L051167 PHON kadwo 14 爾比那閇夜爾 * PP NP N N L052556 ADJ-STM L007128A PHON nipi N L052557 PHON nape N L050182 PHON ya P-CASE-DAT L000519 PHON ni 15 淤斐陀弖流 * VB-ADN VB-STM L030374A PHON opwi VB-STM L031043A PHON dat VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 16 毛毛陀流 * IP-REL VB-ADC L031782A NUM L002012 PHON mwomwo VB-ADC L031094A PHON daru 17 都紀賀延波 * PP NP N L052522A PHON tukwi P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L052403 PHON ye P-TOP L000522 PHON pa 18 本都延波 * IP-ADV PP-SBJ NP N L080145 ADJ-STM L051816 PHON potu N L052403 PHON ye P-TOP L000522 PHON pa 19 阿米袁淤弊理 * PP-OB1 NP N L050001A PHON ame P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-CLS VB-STM L030371A PHON op VAX-STV-CLS L000024 PHON yeri 20 那加都延波 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP N L050069 PHON naka P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L052403 PHON ye P-TOP L000522 PHON pa 21 阿豆麻袁淤弊理 * PP-OB1 NP N L050785 PHON aduma P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-CLS VB-STM L030371A PHON op VAX-STV-CLS L000024 PHON yeri 22 志豆延波 * IP-ADV PP-SBJ NP N L051929 ADJ-STM L080147 PHON sidu N L052403 PHON ye P-TOP L000522 PHON pa 23 比那袁淤弊理 * PP-OB1 NP N L050089 PHON pina P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-CLS VB-STM L030371A PHON op VAX-STV-CLS L000024 PHON yeri 24 本都延能 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP N L080145 ADJ-STM L051816 PHON potu N L052403 PHON ye P-CASE-GEN L000520 PHON no 25 延能宇良婆波 * PP NP N L052403 PHON ye P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050378 N L050022B PHON ura N L052480 PHON ba P-TOP L000522 PHON pa 26 那加都延爾 * PP NP PP NP N L050069 PHON naka P-CASE-GEN L000532 PHON tu N N L052403 PHON ye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 27 淤知布良婆閇 * VB-INF VB-STM L030356A PHON oti VB-INF L031554A PHON purabape 28 那加都延能 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP PP NP N L050069 PHON naka P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L052403 PHON ye P-CASE-GEN L000520 PHON no 29 延能宇良婆波 * PP NP N L052403 PHON ye P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050378 N L050022B PHON ura N L052480 PHON ba P-TOP L000522 PHON pa 30 斯毛都延 * PP NP PP NP N L090241 PHON simwo P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L052403 PHON ye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 31 淤知布良婆閇 * VB-INF VB-STM L030356A PHON oti VB-INF L031554A PHON purabape 32 斯豆延能 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP N L051929 ADJ-STM L080147 PHON sidu N L052403 PHON ye P-CASE-GEN L000520 PHON no 33 延能宇良婆波 * PP NP N L052403 PHON ye P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050378 N L050022B PHON ura N L052480 PHON ba P-TOP L000522 PHON pa 34 阿理岐奴能 * PP-GOL NP IP-REL PP-SBJ NP PP NP IP-EPT MK L091042 N N-DVB L030125B PHON ari N L051269 PHON kinu P-CASE-GEN L000520 PHON no 35 美弊能古賀 * N NUM L002003 PHON mi CL L002034 PHON pye P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050028 PHON kwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 36 佐佐賀世流 * VB-ADN VB-STM L030792A PHON sasagas VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 37 美豆多麻宇岐爾 * N L050615 ADJ-STM L080205 PHON midu N L052078 PHON tama N-DVB L030238B PHON uki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 38 宇岐志阿夫良 * NP-MPT IP-REL VB-ADN VB-STM L030238A PHON uki VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050772 PHON abura 39 淤知那豆佐比 * VB-INF VB-STM L030356A PHON oti VB-INF L031289A PHON nadusapi 40 美那許袁呂 * IP-ADV NP-SBJ N L050092 PHON mina 41 許袁呂爾 * ADJ-INF ADJ-STM L050726 PHON koworokoworo COP-INF L031965 PHON ni 42 許斯母 * PP-SBJ NP PRO-N L042029 PHON ko P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 PHON mo 43 阿夜爾加志古志 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004062B PHON aya COP-INF L031965 PHON ni ADJ-CLS ADJ-STM L007078B PHON kasikwo ACP-CLS L000033 PHON si 44 多加比加流 * IP-MAT NP IP-EPT MK-ADC L091049 ADJ-STM L007005A PHON taka VB-ADC L031464A PHON pikaru 45 比能美古 * PP NP N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051453 PFX-HON L000035 PHON mi N L050028 PHON kwo 46 許登能 * PP NP PP NP N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no 47 加多理碁登母 * N L050323 N-DVB L030492B PHON katari N L050148 PHON goto P-TOP L000514 PHON mo 48 許袁婆 * PP-OB1 NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-ACC L000536 PHON woba * makimuku no * pi siro no miya pa * asa pi no * pi deru miya * yupu pi no * pi gakeru miya * take no ne no * ne daru miya * ko no ne no * ne bapu miya * ya po ni yo si * i kiduki no miya * ma kwi saku * pi no mi kadwo * nipi nape ya ni * opwi dat eru * mwomwo daru * tukwi ga ye pa * potu ye pa * ame wo op yeri * naka tu ye pa * aduma wo op yeri * sidu ye pa * pina wo op yeri * potu ye no * ye no ura ba pa * naka tu ye ni * oti purabape * naka tu ye no * ye no ura ba pa * simwo tu ye ni * oti purabape * sidu ye no * ye no ura ba pa * ari kinu no * mi pye no kwo ga * sasagas eru * midu tama uki ni * uki si abura * oti nadusapi * mina * koworokoworo ni * ko si mo * aya ni kasikwo si * taka pikaru * pi no mi kwo * koto no * katari goto mo * ko woba