ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 夜麻登能 * NP NP IP-REL NP IP-REL PP NP PP NP PLN L052386 PHON yamato P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 許能多気知爾 * PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052069 PHON taketi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 古陀加流 * VB-ADC PFX L000063 PHON kwo VB-ADC L030997A PHON dakaru 3 伊知能都加佐 * PP NP N L051137 PHON iti P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050975 PHON tukasa 4 爾比那閇夜爾 * IP-ADV PP NP N N L052556 ADJ-STM L007128A PHON nipi N L052557 PHON nape N L050182 PHON ya P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5 淤斐陀弖流 * VB-ADN VB-STM L030374A PHON opwi VB-STM L031043A PHON dat VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 6 波毘呂 * N L050463 N L052480 PHON pa ADJ-STM L007146A PHON biro 7 由都麻都婆岐 * N L050695 PHON yutumatubaki 8 曾賀波能 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L052480 PHON pa COP-ADI L031965 PHON no 9 比呂理伊麻志 * VB-INF VB-STM L031508A PHON pirori VB-INF L030206A PHON imasi 10 曾能波那能 * PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050083 PHON pana P-CASE-GEN L000520 PHON no 11 弖理伊麻須 * VB-ADC VB-STM L031193A PHON teri VB-ADC L030206A PHON imasu 12 多加比迦流 * IP-MAT PP NP IP-REL VB-ADC ADJ-STM L007005A PHON taka VB-ADC L031464A PHON pikaru 13 比能美古爾 * PP NP N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051453 PFX-HON L000035 PHON mi N L050028 PHON kwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 14 登余美岐 * NP N ADJ-STM L004134 PHON toyo PFX-HON L000035 PHON mi N L052476 PHON ki 15 多弖麻都良勢 * VB-IMP VB-STM L031049A VB-STM L031044A PHON tate VB-STM L031649A PHON matura VAX-RSP-IMP L000009 PHON se 16 許登能 * IP-MAT PP NP PP NP N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no 17 加多理碁登母 * N L050323 N-DVB L030492B PHON katari N L050148 PHON goto P-TOP L000514 PHON mo 18 許袁婆 * PP-OB1 NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-ACC L000536 PHON woba * yamato no * ko no taketi ni * kwo dakaru * iti no tukasa * nipi nape ya ni * opwi dat eru * pa biro * yutumatubaki * so ga pa no * pirori imasi * so no pana no * teri imasu * taka pikaru * pi no mi kwo ni * toyo mi ki * tate matura se * koto no * katari goto mo * ko woba