ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

CP-FINAL IP-SUB 0 意布袁余志 * IP-MAT PP NP IP-REL NP-OB1 IP-EPT MK-CLS L090438 N L051680 PHON opuwo ADJ-CLS ADJ-STM L007015B PHON yo ACP-CLS L000033 PHON si 1 斯毘都久阿麻余 * N L051920 PHON sibi VB-ADC L031132A PHON tuku N L050001B PHON ama P-INTJ L000538 PHON yo 2 斯賀阿禮婆 * IP-ADV PP-SBJ NP PRO-N L042084 PHON si P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV L030136A PHON areba 3 宇良胡本斯祁牟 * NP-SBJ N L050109 PHON ura ADJ-ADC ADJ-STM L007102B PHON kwoposi ACP-STM L000033 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 4 斯毘都久志毘 * NP IP-REL NP-OB1 N L051920 PHON sibi VB-ADC L031132A PHON tuku N L051920 PHON sibi * opuwo yo si * sibi tuku ama yo * si ga areba * ura kwoposi kye mu * sibi tuku sibi