ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

KK.19

IP-MAT 0 阿斯波良能 * IP-ADV PP NP IP-REL PP-SBJ NP N L050405 N L052471 PHON asi N L051723 PHON para P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 志祁志岐袁夜迩 * ADJ-ADN ADJ-STM L007172B PHON sikyesi ACP-ADN L000033 PHON ki N PFX L000060 PHON wo N L050182 PHON ya P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 須賀多多美 * NP-OB1 N L050622 N L050010B PHON suga N-DVB L031025B PHON tatami 3 伊夜佐夜斯岐弖 * NP-ADV NP N L004014 PHON iya NP ADV L004030 PHON saya VB-GER L030852A PHON sikite 4 和賀布多理泥斯 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga NP N NUM L002002 PHON puta CL L002016 PHON ri VB-ADN VB-STM L031342A PHON ne VAX-SPST-ADN L000015 PHON si * asi para no * sikyesi ki wo ya ni * suga tatami * iya saya sikite * wa ga puta ri ne si