ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

KK.2

multi-sentence IP-MAT 0 夜知富許能 * PP-ARG NP IP-REL NP-PRD PEN L080204 PHON yatipoko COP-ADI L031965 PHON no 1 迦微能美許登波 * NP IP-REL NP-PRD N L050005A PHON kamwi COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto P-TOP L000522 PHON pa 2 夜斯麻久爾 * IP-ADV NP N L050548 NUM L002008 PHON ya N L050078 PHON sima N L051337 PHON kuni 3 都麻麻岐迦泥弖 * NP-OB1 N L050120 PHON tuma VB-GER VB-STM L031618A PHON maki VB-GER L030505A PHON kanete 4 登富登富斯 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L007196B PHON topodoposi ACP-CLS L000033 * 5 故志能久迩迩 * N PLN L052562 PHON kwosi COP-ADI L031965 PHON no N L051337 PHON kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni 6 佐加志賣遠 * IP-ADV PP-OB1 NP N ADJ-STM L007156A PHON sakasi N L050132 PHON mye P-CASE-ACC L000534 PHON wo 7 阿理登岐加志弖 * IP-ARG VB-IFC L030125A PHON ari P-COMP L000530 PHON to VB-GER VB-STM L030565A PHON kika VAX-RSP-GER L000009 PHON site IP-ADV 8 久波志賣遠 * PP-MPT-OB1 NP IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L007091B PHON kupasi ACP-CLS L000033 * N L050132 PHON mye P-CASE-ACC L000534 PHON wo 9 阿理登伎許志弖 * IP-ARG VB-IFC L030125A PHON ari P-COMP L000530 PHON to VB-GER L030568A PHON kikosite 10 佐用婆比爾 * IP-ADV IP-PRP VB-INF PFX L000040 PHON sa VB-INF L031879A PHON ywobapi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 11 阿理多多斯 * VB-INF PFX-STV L000026 PHON ari VB-STM L031043A PHON tata VAX-RSP-INF L000009 PHON si 12 用婆比迩 * IP-PRP VB-INF L031879A PHON ywobapi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 13 阿理加用婆勢 * VB-EXC PFX-STV L000026 PHON ari VB-STM L030536A PHON kaywopa VAX-RSP-EXC L000009 PHON se 14 多知賀遠母 * IP-MAT IP-ADV PP-ARG NP PP NP N L052508 PHON tati P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050117 PHON wo P-TOP L000514 PHON mo 15 伊麻陀登迦受弖 * NP-ADV ADV L004005 PHON imada VB-GER VB-STM L031199A PHON toka VAX-NEG-GER L000006A PHON zute 16 淤須比遠母 * IP-ADV PP-OB1 NP N L051688 PHON osupi P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-TOP L000514 PHON mo 17 伊麻陀登加泥婆 * NP-ADV ADV L004005 PHON imada VB-PRV VB-STM L031199A PHON toka VAX-NEG-PRV L000006A PHON neba 18 遠登賣能 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP N L050145 PHON wotomye P-CASE-GEN L000520 PHON no 19 那須夜伊多斗遠 * VB-ADC L031280A PHON nasu P-FOC L000537 PHON ya N L050648 PHON itatwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 20 淤曾夫良比 * VB-INF L032055A PHON osoburapi 21 和何多多勢禮婆 * IP-ADV PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV VB-STM L031043A PHON tata VAX-RSP-STM L000009 PHON s VAX-STV-PRV L000024 PHON ereba 22 比許豆良比 * IP-ADV VB-INF L032056A PHON pikodurapi 23 和何多多勢禮婆 * IP-ADV PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV VB-STM L031043A PHON tata VAX-RSP-STM L000009 PHON s VAX-STV-PRV L000024 PHON ereba 24 阿遠夜麻迩 * PP NP N ADJ-STM L007042A PHON awo N L050034 PHON yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 25 奴延波那伎奴 * PP-SBJ NP N L050179 PHON nuye P-TOP L000522 PHON pa VB-CLS VB-STM L031267A PHON naki VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 26 佐怒都登理 * IP-MAT PP NP NP PP NP N PFX L000061 PHON sa N L051650 PHON nwo P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 PHON tori 27 岐芸斯波登與牟 * N L050180 PHON kigisi P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC L031245A PHON toyomu 28 爾波都登理 * IP-MAT PP NP NP PP NP N L051615 PHON nipa P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 PHON tori 29 迦祁波那久 * N L051184 PHON kakye P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC L031267A PHON naku 30 宇禮多久母 * IP-MAT NP-PRD IP-REL IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007204B PHON ureta ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo 31 那久那留登理加 * IP-ADV VB-ADC L031267A PHON naku XTN-ADN L000804 PHON naru N L050970 PHON tori P-FOC L000506 PHON ka 32 許能登理母 * IP-MAT PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050970 PHON tori P-TOP L000514 PHON mo 33 宇知夜米許世泥 * VB-OPT PFX-MPH L000043 PHON uti VB-STM L031819A PHON yame VB-OPT L031964A PHON kosene 34 伊斯多布夜 * IP-MAT PP NP NP IP-EPT MK L051131 PHON isitapuya 35 阿麻波勢豆加比 * N N L050001B PHON ama N-DVB L031418B PHON pase N L080098 PHON dukapi 36 許登能 * PP NP N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no 37 加多理其登母 * N L050323 N-DVB L030492B PHON katari N L050148 PHON goto P-TOP L000514 PHON mo 38 許遠婆 * PP-OB1 NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-ACC L000536 PHON woba * yatipoko no * kamwi no mikoto pa * ya sima kuni * tuma maki kanete * topodoposi * * kwosi no kuni ni * sakasi mye wo * ari to kika site * kupasi * mye wo * ari to kikosite * sa ywobapi ni * ari tata si * ywobapi ni * ari kaywopa se * tati ga wo mo * imada toka zute * osupi wo mo * imada toka neba * wotomye no * nasu ya itatwo wo * osoburapi * wa ga tata s ereba * pikodurapi * wa ga tata s ereba * awo yama ni * nuye pa naki nu * sa nwo tu tori * kigisi pa toyomu * nipa tu tori * kakye pa naku * ureta ku mo * naku naru tori ka * ko no tori mo * uti yame kosene * isitapuya * ama pase dukapi * koto no * katari goto mo * ko woba