ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

KK.30

multi-sentence IP-MAT 0 夜麻登波 * PP NP PLN L052386 PHON yamato P-TOP L000522 PHON pa 1 久爾能麻本呂婆 * NP PP NP N L051337 PHON kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051411 PHON maporoba 2 多多那豆久 * VB-ADC L031021A PHON tatanaduku 3 阿袁加岐 * IP-MAT PP-SBJ NP NP N L050206 ADJ-STM L007042A PHON awo N L050141 PHON kaki 4 夜麻碁母禮流 * IP-REL VB-ADN N L050034 PHON yama VB-STM L030744A PHON gomor VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 5 夜麻登志宇流波斯 * PLN L052386 PHON yamato P-RES L000526A PHON si ADJ-CLS ADJ-STM L007205B PHON urupasi ACP-CLS L000033 * * yamato pa * kuni no maporoba * tatanaduku * awo kaki * yama gomor eru * yamato si urupasi *