ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

KK.40

multi-sentence IP-MAT 0 許能美岐袁 * PP-SBJ-TOP NP IP-REL PP-OB1 NP PP-GEN NP N L042029 PHON ko P-CASE L000520 PHON no N L050750 PFX L000035 PHON mi N L052476 PHON ki P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1 迦美祁牟比登波 * VB VB-STM L030525A PHON kami VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu N L050046 PHON pito P-TOP L000522 PHON pa 2 曾能都豆美 * IP-ADV NP-OB1 PP-GEN NP N L042040 PHON so P-CASE L000520 PHON no N L052181 PHON tudumi 3 宇須迩多弖弖 * IP-ADV NP-PRD N L052559 PHON usu COP-INF L031965 PHON ni VB-GER L031044A PHON tatete 4 宇多比都都 * IP-ADV VB-CTT L030264A PHON utapitutu 5 迦美祁禮加母 * VB VB-STM L030525A PHON kami VAX-MPST-EXC L000016 PHON kyere P-FNL-MPH L000507 PHON kamo 6 許能美岐能 * IP-MAT IP-ADV VB-CTT L031664A PHON mapitutu 7 美岐能 * VB VB-STM L030525A PHON kami VAX-MPST-EXC L000016 PHON kyere P-FNL-MPH L000507 PHON kamo 8 阿夜迩宇多陀怒斯 * CP-FINAL IP-SUB NP-SBJ PP-GEN NP PP-GEN NP PP-GEN NP N L042029 PHON ko P-CASE L000520 PHON no N L050750 PFX L000035 PHON mi N L052476 PHON ki P-CASE L000520 PHON no 9 佐佐 * N L050750 PFX L000035 PHON mi N L052476 PHON ki P-CASE L000520 PHON no 10 * IP-ADV ADJ ADJ L004062B PHON aya COP-INF L031965 PHON ni ADJ ADV PHON uta ADJ L007182B PHON danwosi ACP-CLS L000033 * 11 * NP-VOC INTJ L090170 PHON sasa * ko no mi ki wo * kami kye mu pito pa * so no tudumi * usu ni tatete * utapitutu * kami kyere kamo * mapitutu * kami kyere kamo * ko no mi ki no * mi ki no * aya ni uta danwosi * * sasa