ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

KK.44

IP-MAT 0 美豆多麻流 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ N L050128 PHON midu VB-ADC L031080A PHON tamaru 1 余佐美能伊気能 * PP NP PLN L052423 PHON yosami P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N-DVB L030147B PHON ike P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 韋具比宇知賀 * N L050354 N L052496 PHON wi N L090100 PHON gupi N-DVB L030267B PHON uti P-CASE-GEN L000503 PHON ga 3 佐斯祁流斯良迩 * VB-ADN VB-STM L030805A PHON sasi VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru VB-INF VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 4 奴那波久理 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 NP-SBJ N L051644 PHON nunapa IP-ADV VB-INF L030667A PHON kuri 5 波閇祁久斯良迩 * VB-NML VB-STM L031435A PHON pape VAX-SPST-NML L000015 PHON kyeku VB-INF VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 6 和賀許許呂志叙 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050037 PHON kokoro P-RES L000526A PHON si P-FOC L000527 PHON zo 7 伊夜袁許迩斯弖 * NP N L004014 PHON iya ADJ-GER ADJ-STM L052342 PHON woko COP-GER L031965 PHON nisite 8 伊麻叙久夜斯岐 * PP-ADV NP N L004025 PHON ima P-FOC L000527 PHON zo ADJ-ADN ADJ-STM L007100B PHON kuyasi ACP-ADN L000033 PHON ki * midu tamaru * yosami no ike no * wi gupi uti ga * sasi kyeru sira ni * nunapa kuri * pape kyeku sira ni * wa ga kokoro si zo * iya woko nisite * ima zo kuyasi ki