ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 都芸泥布夜 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L090389 MK L091100 PHON tuginepu P-INTJ L000548 PHON ya 1 夜麻斯呂賀波袁 * N PLN L052385 PHON yamasiro N L050025 PHON gapa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2 美夜能煩理 * IP-ADV NP-GOL N L050018 PHON miya VB-INF L031385A PHON nobori 3 和賀能煩禮婆 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV L031385A PHON noboreba 4 阿袁迩余志 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK-CLS L091001 N ADJ-STM L007042A PHON awo N L050126 PHON ni ADJ-CLS ADJ-STM L007015B PHON yo ACP-CLS L000033 PHON si 5 那良袁須疑 * PLN L092001 PHON nara P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030926A PHON sugwi 6 袁陀弖 * PP-OB1 NP IP-EPT MK L050956 N L050623 PFX L000060 PHON wo N L052109 PHON date 7 夜麻登袁須疑 * PLN L052386 PHON yamato P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030926A PHON sugwi 8 和賀 * PP-SBJ NP IP-REL PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga 9 美賀本斯久迩波 * ADJ-CLS ADJ-STM L090433 PHON migaposi ACP-CLS L000033 * N L051337 PHON kuni P-TOP L000522 PHON pa 10 迦豆良紀多迦美夜 * NP-PRD N PLN L051166 PHON kadurakwi ADJ-STM L007005A PHON taka N L050018 PHON miya 11 和芸弊能阿多理 * IP-MAT NP-PRD PP NP N L050019 PHON wagipye P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030047B PHON atari * tuginepu ya * yamasiro gapa wo * miya nobori * wa ga noboreba * awo ni yo si * nara wo sugwi * wo date * yamato wo sugwi * wa ga * migaposi * kuni pa * kadurakwi taka miya * wagipye no atari