ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

KK.72

multi-sentence IP-MAT 0 多迦比迦流 * NP IP-EPT MK-ADC L091049 ADJ-STM L007005A PHON taka VB-ADC L031464A PHON pikaru 1 比能美古 * PP NP N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051453 PFX-HON L000035 PHON mi N L050028 PHON kwo 2 宇倍志許曾 * IP-MAT PP NP-ADV ADV L004029A PHON ube P-RES L000526A PHON si P-FOC L000510 PHON koso 3 斗比多麻閇 * VB-EXC VB-STM L031226A PHON twopi VB-EXC L031077A PHON tamape 4 麻許曾迩 * IP-MAT PP NP N L050095 PHON ma P-FOC L000510 PHON koso P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5 斗比多麻閇 * VB-EXC VB-STM L031226A PHON twopi VB-EXC L031077A PHON tamape 6 阿禮許曾波 * IP-MAT PP-SBJ NP PRO-N L042083 PHON are P-FOC L000510 PHON koso P-TOP L000522 PHON pa 7 余能那賀比登 * NP-PRD PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050478 ADJ-STM L007007A PHON naga N L050046 PHON pito 8 蘇良美都 * IP-MAT IP-ARG PP NP IP-EPT MK-ADC L091023 N L052049 PHON swora VB-ADC L032048A PHON mitu 9 夜麻登能久迩爾 * N PLN L052386 PHON yamato COP-ADI L031965 PHON no N L051337 PHON kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni 10 加理古牟登 * NP-SBJ N L050159 PHON kari VB-ADC L030740A N L050028 PHON kwo VB-ADC L030292A PHON mu P-COMP L000530 PHON to 11 伊麻陀岐加受 * NP-ADV ADV L004005 PHON imada VB-IFC VB-STM L030565A PHON kika VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu * taka pikaru * pi no mi kwo * ube si koso * twopi tamape * ma koso ni * twopi tamape * are koso pa * yo no naga pito * swora mitu * yamato no kuni ni * kari kwo mu to * imada kika zu