ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 加良怒袁 * IP-ADV PP-OB1 NP N L090095 PHON karanwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1 志本爾夜岐 * PP NP N L050171 PHON sipo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L031793A PHON yaki 2 斯賀阿麻里 * IP-ADV NP-OB1 PP NP PRO-N L042084 PHON si P-CASE-GEN L000503 PHON ga N-DVB L030097B PHON amari 3 許登爾都久理 * IP-ADV NP-PRD N L050074 PHON koto COP-INF L031965 PHON ni VB-INF L031144A PHON tukuri 4 加岐比久夜 * VB-ADC PFX-MPH L000031 PHON kaki VB-ADC L031475A PHON piku P-FOC L000537 PHON ya 5 由良能斗能 * IP-MAT NP-PRD PP NP IP-REL PP NP PP NP PLN L090167 PHON yura P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L090263 PHON two P-CASE-GEN L000520 PHON no 6 斗那加能伊久理爾 * PP NP N N L090263 PHON two N L050069 PHON naka P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051081 PHON ikuri P-CASE-DAT L000519 PHON ni 7 布禮多都 * VB-ADC VB-STM L032079A PHON pure VB-ADC L031043A PHON tatu 8 那豆能紀能 * PP NP N L051562 PHON nadu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050003A PHON kwi P-CASE-GEN L000520 PHON no 9 佐夜佐夜 * N L050732 PHON sayasaya * karanwo wo * sipo ni yaki * si ga amari * koto ni tukuri * kaki piku ya * yura no two no * two naka no ikuri ni * pure tatu * nadu no kwi no * sayasaya