ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 久佐加辨能 * IP-ADV NP IP-REL PP NP PP NP PP NP PP NP PP NP N PLN L051355 PHON kusaka N L050133 PHON bye P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 許知能夜麻登 * PRO-N L042035 PHON koti P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050034 PHON yama P-CASE-COM L000529 PHON to 2 多多美許母 * NP IP-EPT MK L090332 N-DVB L031025B PHON tatami N L051295 PHON komo 3 弊具理能夜麻能 * PP NP PLN L051852 PHON pyeguri P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 4 許知碁知能 * PP NP PRO-N L050319 PRO-N L042035 PHON koti PRO-N L042035 PHON goti P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 夜麻能賀比爾 * PP NP N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090013 PHON kapi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 6 多知邪加由流 * VB L031035A VB-STM L031043A PHON tati VB-STM L030768A PHON zakayuru 7 波毘呂久麻加斯 * N ADJ-STM L050463 N L052480 PHON pa ADJ-STM L007146A PHON biro N L050177 N L051332 PHON kuma N L090022 PHON kasi 8 母登爾波 * IP-ADV PP NP N L051520 PHON moto P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 9 伊久美陀気淤斐 * IP-ADV NP-SBJ N L050602 ADJ-STM L052432A PHON i N-DVB L030653B PHON kumi N L050013A PHON dake VB-INF L030374A PHON opwi 10 須恵幣爾波 * IP-ADV PP NP N L050434 N L052470 PHON suwe N L050133 PHON pye P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 11 多斯美陀気淤斐 * IP-ADV NP-SBJ N L050604 N L090240 PHON tasimi N L050013A PHON dake VB-INF L030374A PHON opwi 12 伊久美陀気 * IP-ADV NP-PRD N L050602 ADJ-STM L052432A PHON i N-DVB L030653B PHON kumi N L050013A PHON dake 13 伊久美波泥受 * VB PFX L000030 PHON i VB L030653A PHON kumi P-TOP L000522 PHON pa VB-IFC VB-STM L031342A PHON ne VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 14 多斯美陀気 * IP-ADV NP-PRD N L050604 N L090240 PHON tasimi N L050013A PHON dake 15 多斯爾波韋泥受 * IP-ADV NP-PRD N L052107 PHON tasi COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa VB-IFC VB-STM L031922A VB-STM L031927A PHON wi VB-STM L031342A PHON ne VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 16 能知母久美泥牟 * PP NP N L004087A PHON noti P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L030654A PHON kumi VB-STM L031342A PHON ne VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 17 曾能淤母比豆麻阿波禮 * IP-MAT NP PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050711 N-DVB L030399B PHON omopi N L050120 PHON duma NP INTJ L050817 PHON apare * kusaka bye no * koti no yama to * tatami komo * pyeguri no yama no * koti goti no * yama no kapi ni * tati zakayuru * pa biro kuma kasi * moto ni pa * i kumi dake opwi * suwe pye ni pa * tasimi dake opwi * i kumi dake * i kumi pa ne zu * tasimi dake * tasi ni pa wi ne zu * noti mo kumi ne mu * so no omopi duma apare