ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 美延斯怒能 * IP-ARG PP NP PP NP N PFX-HON L000035 PHON mi N L052404 PHON yesi N L051650 PHON nwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 袁牟漏賀多気爾 * PP NP N PFX L000060 PHON wo N L051544 PHON murwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L090316 PHON take P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 志斯布須登 * NP-SBJ N L090209 PHON sisi VB-ADC L031528A PHON pusu P-COMP L000530 PHON to 3 多禮曾 * PP-SBJ NP WH-N L042001 PHON tare P-FOC L000527 PHON so 4 意富麻弊爾麻袁須 * PP-OB2 NP N ADJ-STM L007009A PHON opo N L050052 PHON mapye P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC L031678A PHON mawosu 5 夜須美斯志 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP IP-EPT MK L091002 PHON yasumisisi 6 和賀淤富岐美能 * PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050267 ADJ-STM L007009A PHON opo N L004266 PHON kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 7 斯志麻都登 * IP-ADV NP-OB1 N L090209 PHON sisi VB-ADC L031644A PHON matu P-CONN L000541 PHON to 8 阿具良爾伊麻志 * PP NP N L050355 PHON agura P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L030206A PHON imasi 9 斯漏多閇能 * PP NP IP-REL NP-OB1 IP-EPT MK L091087 N L050620 ADJ-STM L007006B PHON sirwo N L052528 PHON tape P-CASE-GEN L000520 PHON no 10 蘇弖岐蘇那布 * N L052050 PHON swote VB-ADC VB-STM L030608A PHON ki VB-ADC L030971A PHON swonapu 11 多古牟良爾 * N L050297 N L050012B PHON ta N L051378 PHON kwomura P-CASE-DAT L000519 PHON ni 12 阿牟加岐都岐 * NP-SBJ N L050808 PHON amu VB-INF PFX-MPH L000031 PHON kaki VB-INF L031130A PHON tuki 13 曾能阿牟袁 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050808 PHON amu P-CASE-ACC L000534 PHON wo 14 阿岐豆波夜具比 * NP-SBJ N L052554 PHON akidu VB-INF ADJ-STM L004028A PHON paya VB-INF L030647A PHON gupi 15 加久能碁登 * IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP PRO-ADV L042020 PHON kaku P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ L007004A PHON goto 16 那爾淤波牟登 * PP NP N L050068 PHON na P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC VB-STM L030372A PHON opa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 17 蘇良美都 * PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADC L091023 N L052049 PHON swora VB-ADC L032048A PHON mitu 18 夜麻登能久爾袁 * N PLN L052386 PHON yamato COP-ADI L031965 PHON no N L051337 PHON kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo 19 阿岐豆志麻登布 * IP-ARG NP-PRD PLN L050547 PLN L050797 PHON akidu N L050078 PHON sima P-COMP L000530 PHON to VB-ADC L030199A PHON pu * mi yesi nwo no * wo murwo ga take ni * sisi pusu to * tare so * opo mapye ni mawosu * yasumisisi * wa ga opo kimi no * sisi matu to * agura ni imasi * sirwo tape no * swote ki swonapu * ta kwomura ni * amu kaki tuki * so no amu wo * akidu paya gupi * kaku no goto * na ni opa mu to * swora mitu * yamato no kuni wo * akidu sima to pu