ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 味酒 * IP-ADV IP-ADV NP NP N L050525 ADJ-STM L007021A LOG uma N L050073A LOG sake 1 三輪乃山 * PP NP PLN L051490 PHON miwa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050034 LOG yama 2 青丹吉 * PP NP PP NP IP-EPT MK-CLS L091001 N ADJ-STM L007042A LOG awo N L050126 PHON ni ADJ-CLS ADJ-STM L007015B LOG yo ACP-CLS L000033 LOG si 3 奈良能山乃 * PLN L092001 PHON nara P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 4 山際 * PP NP N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050095 LOG ma P-CASE-DAT L000519 LOG ni 5 伊隠萬代 * VB-ADC PFX L000030 PHON i VB-ADC L030448A LOG kakuru P-RES L000512A PHON made 6 道隈 * IP-ADV NP PP NP N L050091 LOG miti P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L051332 LOG kuma 7 伊積流萬代爾 * VB-ADC PFX L000030 PHON i VB-ADC L031181A LOG tumo PHON ru P-RES L000512B PHON madeni 8 委曲毛 * IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004135 LOG tubara COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo 9 見管行武雄 * VB-CTT L031712A LOG mi PHON tutu VB-ADC VB-STM L031840A LOG yuka VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000552 PHON wo 10 數々毛 * PP NP ADV L050545 LOG sibasiba P-TOP L000514 PHON mo 11 見放武八萬雄 * PP-OB1 NP IP-REL VB-ADC VB-STM L031682A VB-STM L031712A LOG mi VB-STM L030783A LOG sake VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu N L050034 PHON yama P-CASE-ACC L000534 PHON wo 12 情無 * IP-ADV NP-SBJ N L050037 LOG kokoro ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku 13 雲乃 * PP-SBJ NP N L050115 LOG kumo P-CASE-GEN L000520 PHON no 14 隠障倍之也 * VB-ADC L032042A LOG kaku PHON sapu XTN-CLS XTN L000801 PHON be ACP-CLS L000033 PHON si P-FOC L000537 PHON ya * uma sake * miwa no yama * awo ni yo si * nara no yama no * yama no ma ni * i kakuru made * miti no kuma * i tumo ru madeni * tubara ni mo * mi tutu yuka mu wo * sibasiba mo * mi sake mu yama wo * kokoro na ku * kumo no * kaku sapu be si ya