ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 三芳野之 * IP-ARG PP NP PP NP N PFX-HON L000035 PHON mi PLN L052425 PHON yosi LOG nwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 耳我山爾 * PLN L051456 PHON mimiga COP-ADI L031965 NLOG no N L050034 LOG yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 時自久曽 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007193 LOG toki PHON zi ACP-INF L000033 PHON ku P-FOC L000527 PHON so 3 雪者落等言 * PP-SBJ NP N L050075 LOG yuki P-TOP L000522 LOG pa VB-ADC L031559A LOG puru P-COMP L000530 PHON to VB-ADC L030199A LOG pu 4 無間曽 * IP-MAT IP-ARG IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007029B N L050095 LOG ma ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku P-FOC L000527 PHON so 5 雨者落等言 * PP-SBJ NP N L050001A LOG ame P-TOP L000522 LOG pa VB-ADC L031559A LOG puru P-COMP L000530 PHON to VB-ADC L030199A LOG pu 6 其雪 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV IP-ARG PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050075 LOG yuki P-CASE-GEN L000520 NLOG no 7 不時如 * ADJ-ADN ADJ-STM L007193 LOG tokizi ACP-ADN L000033 LOG ki P-COMP L090436 NLOG ga ADJ L007004A LOG goto 8 其雨 * IP-ADV IP-ARG PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050001A LOG ame P-CASE-GEN L000520 NLOG no 9 無間如 * ADJ-ADN ADJ-STM L007029B N L050095 LOG ma ADJ-STM L007028 LOG na ACP-ADN L000033 LOG ki P-COMP L090436 NLOG ga ADJ L007004A LOG goto 10 隈毛不堕 * IP-ADV PP NP N L051332 LOG kuma P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-IFC VB-STM L030356A LOG oti VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 11 思乍叙来 * IP-ADV VB-CTT L030399A LOG omopitutu P-FOC L000527 PHON so VB-ADN L030612A LOG kuru 12 其山道乎 * PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050034 LOG yama N L050091 LOG miti P-CASE-ACC L000534 PHON wo * mi yosi nwo no * mimiga no yama ni * toki zi ku so * yuki pa puru to pu * ma na ku so * ame pa puru to pu * so no yuki no * tokizi ki ga goto * so no ame no * ma na ki ga goto * kuma mo oti zu * omopitutu so kuru * so no yama miti wo