ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.1.50      (MYS97, CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 八隅知之 * NP NP IP-EPT MK L091002 PHON yasumisisi 1 吾大王 * PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 LOG go N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi 2 高照 * IP-EPT MK-ADC L091051 ADJ-STM L007005A LOG taka VB-ADC L031190A LOG terasu 3 日乃皇子 * PP NP N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051453 PFX-HON L000035 LOG mi N L050028 LOG kwo 4 荒妙乃 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP NP PP NP N L050618 ADJ-STM L007034 LOG ara N L052528 PHON-KUN tape P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 藤原我宇倍爾 * PP NP N N L051820 LOG pudi N L051723 LOG para P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050029A PHON upe P-CASE-DAT L000519 PHON ni 6 食國乎 * VB-ADC L031946A LOG wosu N L051337 LOG kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo 7 賣之賜牟登 * VB-ADC VB-STM L031751A PHON myesi VB-STM L031077A LOG tamapa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 8 都宮者 * IP-ADV PP NP N L051438 LOG miaraka P-TOP L000522 LOG pa 9 高所知武等 * IP-ADV VB-ADC VB-STM L030989A ADJ-STM L007005A LOG taka VB-STM L030913A LOG sira VAX-RSP-STM L000009 LOG sa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 10 神長柄 * IP-ADV NP-ADV N N L050005B LOG kamu SFX L001001 PHON nagara 11 所念奈戸二 * VB-ADC L030402A LOG omoposu P-CONN L000542 PHON nabeni 12 天地毛 * PP NP N L050719 N L050001A LOG ame N L050015 LOG tuti P-TOP L000514 PHON mo 13 縁而有許曽 * VB-GER L031887A LOG yorite VB-STV-EXC L030125A LOG are P-FOC L000510 PHON koso 14 磐走 * IP-MAT PP-OB1 NP PP NP PP NP NP IP-REL VB-ADC L030191A N L050014 LOG ipa VB-ADC L031417A LOG basiru 15 淡海乃國之 * PLN L050824 PHON-KUN apumi COP-ADI L031965 PHON no N L051337 LOG kuni P-CASE-GEN L000520 LOG no 16 衣手能 * PP NP N L050631 N L051304 LOG koromo N L050012A LOG de P-CASE-GEN L000520 PHON no 17 田上山之 * PLN L092027 LOG tanakamiyama P-CASE-GEN L000520 LOG no 18 真木佐苦 * PP NP IP-EPT MK L099999 N L050276 PFX L000062 LOG ma N L050003A LOG kwi N L051874 PHON saku 19 檜乃嬬手乎 * N L052516 LOG pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090398 PHON-KUN tumade P-CASE-ACC L000534 PHON wo 20 物乃布能 * PP NP IP-EPT MK-ADI L090422 N L051507 PHON mononopu COP-ADI L031965 PHON no 21 八十氏河爾 * N NUM L002008 LOG ya NUM L002032 LOG swo PLN L052236 LOG udi N L050025 LOG gapa P-CASE-DAT L000519 PHON ni 22 玉藻成 * IP-ADV NP-PRD N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo COP-SEM L031965 PHON nasu 23 浮倍流礼 * VB-EXC VB-STM L030235A LOG uka PHON be VB-STM L031263A LOG nagas VAX-STV-EXC L000024 LOG e PHON re 24 其乎取登 * IP-MAT PP NP IP-REL IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-ADC L031258A LOG toru P-CONN L000541 PHON to 25 散和久御民毛 * VB-ADC L030843A PHON sawaku N PFX-HON L000035 LOG mi N L090360 LOG tami P-TOP L000514 PHON mo 26 家忘 * IP-ADV NP-OB1 N L050006A LOG ipye VB-INF L031907A LOG wasure 27 身毛多奈不知 * IP-ADV PP NP N L050023 LOG mwi P-TOP L000514 PHON mo NP-ADV * VB-IFC N L004058 PHON tana VB-STM L031967A LOG sira VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 28 鴨自物 * IP-ADV NP-ADV N N L051191 LOG kamo SFX L001010 PHON zimono 29 水爾浮居而 * PP NP N L050128 LOG midu P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER VB-STM L030238A LOG uki VB-GER L031926A LOG wite 30 吾作 * IP-ADV PP NP IP-REL NP-OB1 IP-REL IP-ADV PP NP IP-REL PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga VB-ADC L031144A LOG tukuru 31 日之御門爾 * PP NP N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050749 LOG mikadwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 32 不知國 * NP-OB1 IP-REL VB-ADN VB-STM L030913A LOG sira VAX-NEG-ADN L000006A LOG nu N L051337 LOG kuni 33 依巨勢道従 * VB-INF L031871A PHON yosi PP NP N PLN L051307 LOG kose N L050091 LOG di P-CASE-ABL L000540A LOG ywori 34 我國者 * PP NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L051337 LOG kuni P-TOP L000522 LOG pa 35 常世爾成牟 * IP-ARG NP-PRD N L090453 ADJ-STM L007194 LOG toko N L050040 LOG yo COP-INF L031965 PHON ni VB-ADC VB-STM L031317A LOG nara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 36 圖負留 * N-DVB L031553B LOG pumi VB-ADN VB-STM L030372A LOG op VAX-STV-ADN L000024 LOG ye PHON ru 37 神龜毛 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007044B LOG ayasi ACP-ADN L000033 LOG ki N L051189 LOG kame P-TOP L000514 PHON mo 38 新代登 * IP-ADV NP-PRD N ADJ-STM L004165 LOG arata N L050040 LOG yo P-COMP L000530 PHON to 39 泉乃河爾 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP-GOL NP PP NP N L051065 LOG idumi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050025 LOG kapa P-CASE-DAT L000519 PHON ni 40 持越流 * VB-ADN VB-STM L031761A LOG moti VB-STM L030707A LOG kwos VAX-STV-ADN L000024 LOG e PHON ru 41 真木乃都麻手乎 * PP NP N L050276 PFX L000062 LOG ma N L050003A LOG kwi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090398 PHON-KUN tumade P-CASE-ACC L000534 PHON wo 42 百不足 * IP-EPT MK-IFC L091081 VB-STM L090367 NUM L002012 LOG momo VB-STM L031094A LOG tara VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 43 五十日太爾作 * IP-ARG NP-PRD N L051068 PHON ikada COP-INF L031965 PHON ni VB-INF L031144A LOG tukuri 44 泝須良牟 * VB-CLS L031384A LOG nobo PHON su XTN-ADC L000805 PHON ramu 45 伊蘇波久見者 * IP-MAT IP-ADV IP-NMZ-OB1 VB-NML L030162A PHON iswopaku VB-PRV L031712A LOG mireba 46 神随爾有之 * NP N N L050005B LOG kamu SFX L001001 LOG nagara COP-ADN L031966 LOG na XTN-CLS L000806 LOG ra PHON si * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * ara tape no * pudi para ga upe ni * wosu kuni wo * myesi tamapa mu to * miaraka pa * taka sira sa mu to * kamu nagara * omoposu nabeni * ame tuti mo * yorite are koso * ipa basiru * apumi no kuni no * koromo de no * tanakamiyama no * ma kwi saku * pi no tumade wo * mononopu no * ya swo udi gapa ni * tama mo nasu * uka be nagas e re * so wo toru to * sawaku mi tami mo * ipye wasure * mwi mo * tana sira zu * kamo zimono * midu ni uki wite * wa ga tukuru * pi no mikadwo ni * sira nu kuni * yosi kose di ywori * wa ga kuni pa * toko yo ni nara mu * pumi op ye ru * ayasi ki kame mo * arata yo to * idumi no kapa ni * moti kwos e ru * ma kwi no tumade wo * momo tara zu * ikada ni tukuri * nobo su ramu * iswopaku mireba * kamu nagara na ra si