ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 熟田津爾 * IP-ADV IP-ADV PP NP PLN L051609 LOG nikitatu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 船乗世武登 * VB-INF L031541A N L050007B LOG puna VB-INF L031390A LOG nori VB-ADC VB-STM L030919A PHON se VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 2 月待者 * NP-OB1 N L050004A LOG tukwi VB-PRV L031644A LOG mateba 3 潮毛可奈比沼 * PP-SBJ NP N L050170 LOG sipo P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS VB-STM L030502A PHON kanapi VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 4 今者許藝乞菜 * IP-MAT PP NP N L004025 LOG ima P-TOP L000522 LOG pa VB-OPT L030692A VB-STM L030698A PHON kogi VB-OPT L030172A PHON idena * nikitatu ni * puna nori se mu to * tukwi mateba * sipo mo kanapi nu * ima pa kogi idena