ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

IP-MAT 0 念西 * PP-OB1 IP-NMZ IP-ADV PP IP-NMZ VB-ADC L030399A LOG omopu P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-RES L000526A PHON si 1 餘西鹿齒 * VB-PRV VB-STM L030097A LOG amari VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-SPST-PRV L000015 PHON sikaba 2 門出而 * IP-ADV PP NP N L051167 LOG kadwo P-CASE-DAT L000519 NLOG ni VB-GER L030172A LOG idete 3 吾反側乎 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga VB-ADC L030686A VB-STM L030749A LOG koi VB-ADC L031528A LOG pusu P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 人見監可毛 * NP-SBJ N L050046 LOG pito VB-ADC VB-STM L031712A LOG mi VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * omopu ni si * amari ni sikaba * kadwo ni idete * wa ga koi pusu wo * pito mi kye mu kamo