ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.15.3689      (CHJ)

IP-MAT 0 伊波多野爾 * IP-ADV NP IP-REL PP NP N PLN L090277 PHON ipata N L051650 LOG nwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 夜杼里須流伎美 * VB-INF L031807A PHON yadori VB-ADN L030919A PHON suru N L004266 PHON kimi 2 伊敞妣等乃 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050467 N L050006A PHON ipye N L050046 PHON bito P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 伊豆良等和礼乎 * IP-ARG NP-PRD WH-N L042009 PHON idura P-COMP L000530 PHON to PP-OB1 NP PRO-N L042059 PHON ware P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 等波婆伊可爾伊波牟 * VB-CND L031226A PHON topaba IP-ADV ADJ-INF WH-ADJ-STM L042002 PHON ika COP-INF L031965 PHON ni VB-ADC VB-STM L030199A PHON ipa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * ipata nwo ni * yadori suru kimi * ipye bito no * idura to ware wo * topaba ika ni ipa mu