ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

MYS.16.3791      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 緑子之 * IP-ADV PP NP IP-REL NP-PRD N L080207 LOG midorikwo COP-ADI L031965 LOG no 1 若子蚊見庭 * PP NP N L050292 ADJ-STM L007210 LOG waku N L050028 LOG gwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050023 PHON mwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 2 垂乳爲 * IP-ADV PP-AGT-OB2 NP IP-EPT MK L099999 N L052102 PHON taratisi 3 母所懐 * N L051720 LOG papa P-CASE-DAT L000519 NLOG ni VB-INF VB-STM L030263A LOG udaka VAX-PASS-INF L000011 LOG ye 4 褨襁 * IP-ADV PP NP IP-REL NP-PRD N L051769 LOG pimutuki COP-ADI L031965 NLOG no 5 平生蚊見庭 * N N VB-ADC L031434A LOG papu N L050028 LOG kwo N L052532 PHON gami P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 6 結經方衣 * IP-ADV NP N N L080043 PHON yupu N L090029 LOG kata N L090099 LOG ginu 7 氷津裏丹縫服 * PP NP N L051793 PHON pitura P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-IFC VB-STM L031350A LOG nupi VB-IFC L030608A LOG ki 8 頸着之 * NP-PRD IP-REL PP NP IP-REL NP-PRD N N L051323 LOG kubi N-DVB L031130B LOG tuki COP-ADI L031965 LOG no 9 童子蚊見庭 * PP NP N L052315 LOG warapa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050023 PHON mwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 10 結幡 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N VB L031850A LOG yupi N L090325 LOG pata P-CASE-GEN L000520 NLOG no 11 袂着衣 * N L050313 N L052043 LOG swode N-DVB L031137B LOG tuke N L051304 LOG goromo 12 服我矣 * VB-ADN VB-STM L030608A LOG ki VAX-SPST-ADN L000015 LOG si PRO-N L042059 LOG ware P-INTJ L000535 PHON wo 13 丹因 * IP-MAT PP NP PP NP IP-REL VB-ADC VB-STM L031335A LOG nipopi VB-ADC L031887A LOG yoru 14 子等何四千庭 * N N L050028 LOG kwo SFX L001003 LOG ra P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L052431 PHON yoti P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 15 三名之綿 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL IP-EPT MK L080059 N L080060 PHON mina P-CASE-GEN L000520 LOG no N L080006 LOG wata 16 蚊黒爲髪尾 * ADJ-CLS PFX L000048 PHON ka ADJ-STM L007097 LOG gurwo ACP-CLS L000033 PHON si N L052532 LOG kami P-CASE-ACC L000534 PHON wo 17 信櫛持 * IP-ADV NP N PFX L000062 LOG ma N L051358 LOG kusi VB-INF L031761A LOG moti 18 於是蚊寸垂 * PP NP PRO-N L042032 LOG koko P-CASE-DAT L000519 NLOG ni VB-INF VB-STM L030440A PHON kaki VB-INF L031095A LOG tari 19 取束 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV VB-INF VB-STM L031258A LOG tori VB-INF L031116A LOG tukane 20 擧而裳纒見 * VB-GER L030023A LOG agete P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-IFC VB-STM L031618A LOG maki VB-IFC L031712A LOG mi 21 解乱 * IP-ADV VB-INF VB-STM L031199A LOG toki VB-INF L031691A LOG midari 22 童兒丹成見 * IP-ADV NP-PRD N L052315 LOG warapa COP-ADI L031965 PHON ni VB-IFC VB-STM L031279A LOG nasi VB-IFC L031712A LOG mi 23 羅丹津蚊經 * IP-MAT IP-ADV PP NP NP IP-REL NP-PRD IP-REL PP NP IP-REL VB-ADC PFX L000040 PHON sa VB-ADC L032060A N L050126 LOG ni VB-ADC L032050A PHON tukapu 24 色丹名着來 * N L050105 PHON iro P-CASE-DAT L000519 PHON ni ADJ-ADN ADJ-STM L007125 PHON na LOG tukasi ACP-ADN L000033 PHON ki 25 紫之 * N L051539 LOG murasaki COP-ADI L031965 LOG no 26 大綾之衣 * IP-REL NP-PRD N ADJ-STM L007009A LOG opo N L050881 LOG aya COP-ADI L031965 LOG no N L051269 LOG kinu 27 墨江之 * NP IP-REL IP-ADV NP-OB1 PP NP PLN L052023 PHON-KUN suminoye P-CASE-GEN L000520 LOG no 28 遠里小野之 * PP NP N ADJ-STM L007008 LOG topo N L050051 LOG satwo N L080287 PFX L000060 LOG wo N L051650 LOG nwo P-CASE-GEN L000520 LOG no 29 眞榛持 * N PFX L000062 LOG ma N L050178 LOG pari VB-INF L031761A LOG moti 30 丹穂之爲衣丹 * VB-ADN VB-STM L032076A LOG ni PHON posi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L090099 LOG kinu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 31 狛錦 * NP-OB1 N L051293 PLN L051292 PLOG koma N L051624 LOG nisiki 32 紐丹縫着 * IP-ARG NP-PRD N L051763 LOG pimo COP-INF L031965 PHON ni VB-INF L031349A VB-STM L031350A LOG nupi VB-INF L031137A LOG tuke 33 刺部重部 * IP-ADV VB-ADC VB-ADC L032039A LOG sasa PHON pu VB-ADC L032040A LOG kasana PHON pu 34 波累服 * VB-IFC VB-STM L031304A PHON nami VB-STM L030456A LOG kasane VB-IFC L030608A LOG ki 35 打十八爲 * IP-MAT IP-ADV PP-OB1 NP NP IP-REL PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD IP-EPT MK L052286 N L080335 VB-STM L030267A LOG uti N L052041 PHON-KUN swo P-INTJ L000548 PHON-KUN ya P-RES L000526A PHON-KUN si 36 麻續兒等 * PP NP N L052345 LOG womi P-CASE-GEN L000520 LOG no N N L050028 LOG kwo SFX L001003 LOG ra 37 蟻衣之 * PP NP IP-EPT MK L091042 N L080265 PHON arikinu COP-ADI L031965 PHON no 38 寶之子等蚊 * N L052068 LOG takara P-CASE-GEN L000520 LOG no N N L050028 LOG kwo SFX L001003 LOG ra P-CASE-GEN L000503 PHON ga 39 打栲者 * IP-ADV PP NP N N-DVB L030267B LOG uti N L052528 LOG tape P-TOP L000522 LOG pa 40 經而織布 * IP-ADV VB-GER L031513A LOG pete VB-ADC L030411A LOG oru N L051645 LOG nunwo 41 日曝之 * NP PP NP N N L050090 LOG pi N-DVB L030840B LOG sarasi P-CASE-GEN L000520 LOG no 42 朝手作尾 * N L052495 PHON asa N L080099 N L050012A LOG te N L031144B LOG dukuri P-CASE-ACC L000534 PHON wo 43 信巾裳成 * IP-ADV NP-PRD N N L051779 LOG pire N L050099 PHON mo COP-SEM L031965 LOG nasu 44 者之寸丹取爲支 * IP-ADV IP-NMZ-PRD ADJ-ADN ADJ-STM L007141 PHON pasi ACP-ADN L000033 PHON ki COP-INF L031965 PHON ni VB-INF VB-STM L031258A LOG tori VB-INF L030852A PHON siki 45 屋所經 * IP-ADV NP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP IP-REL PP NP N L050006A LOG ipye P-CASE-DAT L000519 LOG ni VB-ADN L031512A LOG puru 46 稻寸丁女蚊 * N PLN L090062 PHON inaki N L052346 LOG womina P-CASE-GEN L000503 PHON ga 47 妻問迹 * IP-ADV VB-ADC L031172A N L050120 LOG tuma VB-ADC L031227A LOG do PHON pu P-CONN L000541 PHON to 48 我丹所來爲 * PP-OB2 NP PRO-N L042059 LOG ware P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADN VB-STM L030334A LOG okose VAX-SPST-ADN L000015 LOG si 49 彼方之 * PP NP N L050248 LOG wotikata P-CASE-GEN L000520 LOG no 50 二綾裏沓 * N NUM L002002 LOG puta N L050881 LOG aya N N L050026 LOG sita N L051365 LOG kutu 51 飛鳥 * NP IP-REL PP-SBJ NP IP-EPT MK-ADI L090458 VB-ADC L031228A LOG tobu N-DVB L031258B LOG tori COP-ADI L031965 NLOG no 52 飛鳥壯蚊 * N PLN L050865 PLOG asuka N L050146 LOG wotokwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 53 霖禁 * IP-ADV NP-OB1 N L090486 ADJ-STM L007007 LOG nag N L050001A LOG ame VB-INF L030208A LOG imi 54 縫爲黒沓 * VB-ADN VB-STM L031350A LOG nupi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N ADJ-STM L007097 LOG kuro N L051365 LOG kutu 55 刺佩而 * VB-GER L030799A PFX L090176 LOG sasi VB-GER L031401A LOG pakite 56 庭立住 * IP-ADV PP NP N L051615 LOG nipa P-CASE-DAT L000519 NLOG ni VB-IMP L031020A PHON tatazumye 57 退莫立 * IP-ARG IP-ADV VB-INF L031613A LOG makari VB-INF PFX-PHB L000036 LOG na VB-INF L031043A LOG tati P-COMP L000530 NLOG to 58 禁尾迹女蚊 * VB-ADC L030825A LOG sapuru IP-MAT PP NP N L050145 PHON wotomye P-CASE-GEN L000503 PHON ga 59 髣髴聞而 * VB-GER ADJ-STM L007148 LOG pono VB-GER L030565A PHON kikite 60 我丹所來爲 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP NP PRO-N L042059 LOG ware P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADN VB-STM L030333A LOG okose VAX-SPST-ADN L000015 LOG si 61 水縹 * IP-REL NP-PRD N L051475 LOG mipanada COP-ADI L031965 NLOG no 62 絹帶尾 * PP NP N L090099 LOG kinu P-CASE-GEN L000520 LOG no N-DVB L030375B LOG obi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 63 引帶成 * IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-PRD N N-DVB L031474B LOG piki N-DVB L030375B LOG obi COP-SEM L031965 LOG nasu 64 韓帶丹取爲 * N PLN L051219 LOG kara N-DVB L030375B LOG obi COP-INF L031965 PHON ni VB-INF VB-STM L031258A LOG tora VAX-RSP-INF L000009 PHON si 65 海神之 * IP-ADV NP-GOL IP-REL PP-SBJ NP IP-REL PP NP PP NP N L052325 LOG watatumi P-CASE-GEN L000520 LOG no 66 殿蓋丹 * PP NP N L050125 LOG tono P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L051119 LOG iraka P-CASE-DAT L000519 PHON ni 67 飛翔 * VB-ADC L031225A VB-STM L031228A LOG tobi VB-ADC L030451A LOG kakeru 68 爲輕如來 * N L052001 PHON sugaru P-CASE-GEN L000520 NLOG no ADJ-ADN ADJ-STM L007004B LOG goto ACP-ADN L000033 PHON ki 69 腰細丹 * ADJ-INF ADJ-STM N L051308 LOG kosi ADJ-STM L007149 LOG poso COP-INF L031965 PHON ni 70 取餝氷 * VB-INF VB-STM L031258A LOG tori VB-INF L080143A LOG kazarapi 71 眞十鏡 * IP-ADV NP-OB1 N L050194 PFX L000064 PHON maswo N L052543 LOG kagami 73 己蚊果 * VB-GER VB-STM L031258A LOG tori VB-STM L031305A LOG name VB-GER L030443A LOG kakete 72 取雙懸而 * IP-ADV NP-OB1 PP NP PRO-N L042074 LOG ono P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L051212 LOG kapo 74 還氷見乍 * VB-CTT VB-STM L032037A LOG kapyerapi VB-CTT L031712A LOG mitutu 75 春避而 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L051724 LOG paru VB-GER L030841A LOG sarite 76 野邊尾廻者 * PP-OB1 NP N L051651 N L051650 LOG nwo N L050133 LOG pye P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-PRV L031748A LOG megureba 77 面白見 * IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007133 LOG omosirwo ACP-INF L000034 LOG mi 78 我矣思經蚊 * PP-OB1 NP PRO-N L042059 LOG ware P-CASE-ACC L000534 LOG wo VB-EXC L030399A LOG omo PHON pe P-FOC L000506 PHON ka 79 狭野津鳥 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ IP-REL NP-SBJ PP NP N PFX L000061 LOG sa N L051650 LOG nwo P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 LOG tori 80 來鳴翔經 * VB-ADC VB-STM L030585A VB-STM L030612A LOG ki VB-STM L031267A LOG naki VB-ADC L030451A LOG kakerapu 81 秋僻而 * N L050032 LOG aki VB-GER L030841A LOG sarite 82 山邊尾徃者 * PP-OB1 NP N L050438 N L050034 LOG yama N L050133 LOG pye P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-PRV L031840A LOG yukeba 83 名津蚊爲迹 * IP-ADV IP-ARG ADJ-CLS ADJ-STM L007125 PHON natukasi ACP-CLS L000033 * P-COMP L000530 PHON to 84 我矣思經蚊 * PP-OB1 NP PRO-N L042059 LOG ware P-CASE-ACC L000534 LOG wo VB-EXC L030399A LOG omo PHON pe P-FOC L000506 PHON ka 85 天雲裳 * IP-ADV PP-ADV-PTH NP IP-REL PP NP N L050340 N L050001B LOG ama N L050115 LOG kumo P-TOP L000514 PHON mo 86 行田菜引 * VB-ADN VB-STM L031840A LOG yuki VB-STM L031055A PHON tanabik VAX-STV-ADN L000024 LOG yeru 87 還立 * N N L030518A LOG kapyeri N-DVB L031043B LOG tati 88 路尾所來者 * N L050091 LOG miti P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-PRV L030612A LOG kureba 89 打氷刺 * IP-ADV PP NP NP IP-EPT MK-ADC L091067 N L052285 PHON utipi VB-ADC L030806A PHON sasu 90 宮尾見名 * N N L050018 LOG miya N L052346 PHON womina 91 刺竹之 * NP IP-EPT MK-ADI L099999 MK L090179 PHON sasutake COP-ADI L031965 PHON no 92 舎人壮裳 * N N L052158 LOG toneri N L050146 LOG wotokwo P-TOP L000514 PHON mo 93 忍經等氷 * IP-ADV IP-ADV VB-INF L032061A LOG sino PHON burapi 94 還等氷見乍 * VB-INF L032037A LOG kapye PHON rapi VB-CTT L031712A LOG mitutu 95 誰子其迹哉 * IP-ARG NP-PRD PP NP WH-N L042000 LOG ta P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050028 LOG kwo P-FOC L000527 PHON so P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000537 LOG ya 96 所思而在 * VB-GER VB-STM L030399A LOG omopa VAX-PASS-GER L000011 LOG yete VB-STV-ADN L030125A LOG aru 97 如是 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP PRO-ADV L042020 LOG kaku P-CASE-GEN L000520 LOG no ADJ L007004A LOG goto 98 所爲故爲 * VB-ADN VB-STM L032053A LOG se VAX-PASS-STM L000028 LOG rare VAX-SPST-ADN L000015 LOG si P-CONN L000539 LOG yuweni 99 古部 * PP-SBJ NP IP-REL NP N L051101 LOG inisipye 100 狭々寸爲我哉 * VB-ADN VB-STM L030793A PHON sazaki VAX-SPST-ADN L000015 PHON si PRO-N L042059 LOG ware P-FOC L000537 LOG ya 101 端寸八爲 * IP-EPT MK L091065 PHON pasikiyasi 102 今日八方子等丹 * PP NP N L051388 LOG kyepu P-FOC L000537 LOG ya P-TOP L000514 LOG mo PP-AGT-OB2 NP N N L050028 LOG kwo SFX L001003 LOG ra P-CASE-DAT L000519 PHON ni 103 五十狭迩迹哉 * IP-ARG INTJ L051123 PHON isa COP-INF L031965 PHON ni P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000537 PHON ya 104 所思而在 * VB-GER VB-STM L030399A LOG omopa VAX-PASS-GER L000011 LOG yete VB-STV-ADN L030125A LOG aru 105 如是 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP PRO-ADV L042020 LOG kaku P-CASE-GEN L000520 LOG no ADJ L007004A LOG goto 106 所爲故爲 * VB-ADN VB-STM L032053A LOG serare VAX-SPST-ADN L000015 LOG si P-CONN L000539 LOG yuweni 107 古部之 * IP-ADV PP NP IP-REL NP-PRD N L051101 LOG inisipye COP-ADI L031965 LOG no 108 賢人藻 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007156 LOG sakasi ACP-ADN L000033 LOG ki N L050046 LOG pito P-TOP L000514 PHON mo 109 後之世之 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-PRD N L004087 LOG noti COP-ADI L031965 LOG no PP NP N L050040 LOG yo P-CASE-GEN L000520 LOG no 110 竪監將爲迹 * N L099998 LOG kagami COP-INF L031965 LOG ni VB-ADC VB-STM L030919A LOG se VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu P-COMP L000530 PHON to 111 老人矣 * NP-OB1 IP-REL PP-OB1 NP N N-DVB L030407B LOG oi N L050046 LOG pito P-CASE-ACC L000534 PHON wo 112 送爲車 * VB-ADN VB-STM L030331A LOG okuri VAX-SPST-ADN L000015 LOG si N L051350 LOG kuruma 113 持還來 * VB-ADN VB-STM L031761A LOG moti VB-STM L030518A LOG kapyeri VB-STM L030612A LOG ko VAX-SPST-ADN L000015 LOG si 114 持還來 * IP-MAT VB-ADN VB-STM L031761A LOG moti VB-STM L030518A LOG kapyeri VB-STM L030612A LOG ko VAX-SPST-ADN L000015 LOG si * midorikwo no * waku gwo ga mwi ni pa * taratisi * papa ni udaka ye * pimutuki no * papu kwo gami ni pa * yupu kata ginu * pitura ni nupi ki * kubi tuki no * warapa ga mwi ni pa * yupi pata no * swode tuke goromo * ki si ware wo * nipopi yoru * kwo ra ga yoti ni pa * mina no wata * ka gurwo si kami wo * ma kusi moti * koko ni kaki tari * tori tukane * agete mo maki mi * toki midari * warapa ni nasi mi * sa ni tukapu * iro ni na tukasi ki * murasaki no * opo aya no kinu * suminoye no * topo satwo wo nwo no * ma pari moti * ni posi si kinu ni * koma nisiki * pimo ni nupi tuke * sasa pu kasana pu * nami kasane ki * uti swo ya si * womi no kwo ra * arikinu no * takara no kwo ra ga * uti tape pa * pete oru nunwo * pi sarasi no * asa te dukuri wo * pire mo nasu * pasi ki ni tori siki * ipye ni puru * inaki womina ga * tuma do pu to * ware ni okose si * wotikata no * puta aya sita kutu * tobu tori no * asuka wotokwo ga * nag ame imi * nupi si kuro kutu * sasi pakite * nipa ni tatazumye * makari na tati to * sapuru wotomye ga * pono kikite * ware ni okose si * mipanada no * kinu no obi wo * piki obi nasu * kara obi ni tora si * watatumi no * tono no iraka ni * tobi kakeru * sugaru no goto ki * kosi poso ni * tori kazarapi * maswo kagami * tori name kakete * ono ga kapo * kapyerapi mitutu * paru sarite * nwo pye wo megureba * omosirwo mi * ware wo omo pe ka * sa nwo tu tori * ki naki kakerapu * aki sarite * yama pye wo yukeba * natukasi * to * ware wo omo pe ka * ama kumo mo * yuki tanabik yeru * kapyeri tati * miti wo kureba * utipi sasu * miya womina * sasutake no * toneri wotokwo mo * sino burapi * kapye rapi mitutu * ta ga kwo so to ya * omopa yete aru * kaku no goto * se rare si yuweni * inisipye * sazaki si ware ya * pasikiyasi * kyepu ya mo kwo ra ni * isa ni to ya * omopa yete aru * kaku no goto * serare si yuweni * inisipye no * sakasi ki pito mo * noti no yo no * kagami ni se mu to * oi pito wo * okuri si kuruma * moti kapyeri ko si * moti kapyeri ko si