ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.16.3855      (CHJ)

IP-MAT 0 葛莢爾 * IP-ADV NP-PRD IP-REL PP NP N L051207 LOG kaparapudi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 延於保登礼流 * VB-ADN VB-STM L031434A LOG papi VB-STM L030380A PHON obotor VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 2 屎葛 * N N L051363 LOG kuswo N L051165 LOG kadura 3 絶事無 * NP-SBJ IP-REL VB-ADN L031090A LOG tayuru N L050041 LOG koto ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku 4 宮將爲 * VB-INF L031708A N L050018 LOG miya VB-INF L031119A LOG dukape VB-ADC VB-STM L030919A LOG se VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu * kaparapudi ni * papi obotor eru * kuswo kadura * tayuru koto na ku * miya dukape se mu