ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

MYS.17.4003      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 阿佐比左之 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L050448 N L050139 PHON asa N L050090 PHON pi VB-INF L030806A PHON sasi 1 曾我比爾見由流 * PP NP N L051984 N L050086B PHON so N L030511B PHON gapi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADN VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-ADN L000011 PHON yuru 2 可無奈我良 * IP-ADV NP-ADV N N L050005B PHON kamu SFX L001001 PHON nagara 3 弥奈爾於婆勢流 * PP NP N PFX-HON L000035 PHON mi N L050068 PHON na P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADN VB-STM L030375A PHON oba VAX-RSP-STM L000009 PHON s VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 4 之良久母能 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP N L050343 ADJ-STM L007006A PHON sira N L050115 PHON kumo P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 知辺乎於之和気 * N L050443 NUM L002013 PHON ti CL L002034 PHON pye P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L030349A PHON osi VB-INF L031903A PHON wake 6 安麻曾曾理 * IP-ADV VB-INF L030088A N L050001B PHON ama VB-INF L030967A PHON sosori 7 多可吉多知夜麻 * ADJ-ADN ADJ-STM L007005B PHON taka ACP-ADN L000033 PHON ki PLN L092021 PHON tatiyama 8 布由奈都登 * IP-ADV PP-ARG NP IP-REL NP-OB1 N L051846 PHON puyu PP-SRC-OB2 NP N L051598 PHON natu P-CASE-COM L000529 PHON to 9 和久許等母奈久 * VB-ADC L031902A PHON waku N L050041 PHON koto P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007028 PHON na ACP-INF L000033 PHON ku 10 之路多倍爾 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050620 ADJ-STM L007006B PHON sirwo N L052528 PHON tape COP-INF L031965 PHON ni 11 遊吉波布里於吉弖 * PP-ARG NP N L050075 PHON yuki P-TOP L000522 PHON pa VB-GER VB-STM L031559A PHON puri VB-GER L030327A PHON okite 12 伊爾之辺遊 * PP NP N L051101 PHON inisipye P-CASE-ABL L000540D PHON yu 13 阿理吉仁家礼婆 * VB-PRV VB-STM L030127A PFX-STV L000026 PHON ari VB-STM L030612A PHON ki VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-MPST-PRV L000016 PHON kyereba 14 許其志可毛 * IP-ADV PP-PRD NP N L051285 PHON kogosi P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo 15 伊波能可牟佐備 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050014 PHON ipa P-CASE-GEN L000520 PHON no VB-INF L030529A PHON kamusabwi 16 多末伎波流 * NP IP-EPT MK-ADC L091056 N L099998 PHON tama VB-ADC L030591A PHON kiparu 17 伊久代経爾家牟 * N WH-NUM L042091 PHON iku N L050040 LOG yo VB-ADC VB-STM L031512A LOG pe VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 18 多知低為弖 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV IP-ADV VB-GER L031043A PHON tatite VB-GER L031926A PHON wite 19 見礼登毛安夜之 * VB-CSS L031712A LOG mi PHON redomo ADJ-CLS ADJ-STM L007044B PHON ayasi ACP-CLS L000033 * 20 弥祢太可美 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV PP NP IP-REL IP-ADV ADJ-INF N L051470 PHON mine ADJ-STM L007005B PHON daka ACP-INF L000034 PHON mi 21 多爾乎布可美等 * IP-ADV PP-SBJ NP N L052092 PHON tani P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-GER ADJ-STM L007150B PHON puka ACP-GER L000034 PHON mito 22 於知多芸都 * VB-ADC VB-STM L030356A PHON oti VB-ADC L030999A PHON tagitu 23 吉欲伎可敷知爾 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007086 PHON kiywo ACP-ADN L000033 PHON ki N L051214 PHON kaputi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 24 安佐左良受 * IP-ADV NP-SRC-OB1 N L050139 PHON asa VB-IFC VB-STM L030841A PHON sara VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 25 綺利多知和多利 * NP-SBJ N L090101 PHON kwiri VB-INF VB-STM L031043A PHON tati VB-INF L031910A PHON watari 26 由布佐礼婆 * IP-ADV IP-ADV VB-PRV L031851A N L050087 PHON yupu VB-PRV L030841A PHON sareba 27 久毛為多奈毘吉 * NP-SBJ N L050138 N L050115 PHON kumo N L099998 PHON wi VB-INF L031055A PHON tanabiki 28 久毛為奈須 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050138 N L050115 PHON kumo N L099998 PHON wi COP-SEM L031965 PHON nasu 29 己許呂毛之努爾 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050037 PHON kokoro P-TOP L000514 PHON mo ADJ-INF ADJ-STM L090226 PHON sinwo COP-INF L031965 PHON ni 30 多都奇理能 * IP-ADV NP-PRD IP-REL VB-ADC L031043A PHON tatu N L090101 PHON kwiri COP-ADI L031965 PHON no 31 於毛比須具佐受 * VB-IFC VB-STM L030392A VB-STM L030399A PHON omopi VB-STM L030927A PHON sugusa VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 32 由久美豆乃 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD IP-REL VB-ADC L031840A PHON yuku N L050128 PHON midu COP-ADI L031965 PHON no 33 於等母佐夜気久 * PP NP N L050072 PHON oto P-TOP L000514 PHON mo ADJ-INF ADJ-STM L007162B PHON sayake ACP-INF L000033 PHON ku 34 与呂豆余爾 * PP NP N NUM L002014 PHON yorodu N L050040 PHON yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 35 伊比都芸由可牟 * IP-ADV VB-INF L030196A VB-STM L030199A PHON ipi VB-INF L031139A PHON tugi VB-ADC VB-STM L031840A PHON yuka VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 36 加波之多要受波 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050025 PHON kapa P-RES L000526A PHON si VB-CND VB-STM L031090A PHON taye VAX-NEG-CND L000006A PHON zupa * asa pi sasi * so gapi ni mi yuru * kamu nagara * mi na ni oba s eru * sira kumo no * ti pye wo osi wake * ama sosori * taka ki tatiyama * puyu natu to * waku koto mo na ku * sirwo tape ni * yuki pa puri okite * inisipye yu * ari ki ni kyereba * kogosi ka mo * ipa no kamusabwi * tama kiparu * iku yo pe ni kye mu * tatite wite * mi redomo ayasi * * mine daka mi * tani wo puka mito * oti tagitu * kiywo ki kaputi ni * asa sara zu * kwiri tati watari * yupu sareba * kumo wi tanabiki * kumo wi nasu * kokoro mo sinwo ni * tatu kwiri no * omopi sugusa zu * yuku midu no * oto mo sayake ku * yorodu yo ni * ipi tugi yuka mu * kapa si taye zupa