ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

MYS.17.4011      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 大王乃 * PP-PRD NP PP NP N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 等保能美可度曾 * IP-REL ADJ-ADI ADJ-STM L007008B PHON topo COP-ADI L031965 PHON no N L050749 PHON mikadwo P-FOC L000527 PHON so 2 美雪落 * IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-SBJ N PFX-HON L000035 PHON mi N L050075 LOG yuki VB-ADC L031559A LOG puru 3 越登名爾於敞流 * PLN L052562 LOG kwosi COP-INF L031968 PHON to IP-ADV NP-PRD N L050068 LOG na COP-INF L031965 PHON ni VB-ADN VB-STM L030372A PHON op VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru 4 安麻射可流 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD IP-EPT MK-ADC L091035 N L050001B PHON ama VB-ADC L030770A PHON zakaru 5 比奈爾之安礼婆 * N L050089 PHON pina COP-INF L031965 PHON ni P-RES L000526A PHON si VB-PRV L030125A PHON areba 6 夜麻高美 * IP-ADV NP-PRD N L050034 PHON yama ADJ-INF ADJ-STM L007005B LOG taka ACP-INF L000034 PHON mi 7 河登保之呂思 * NP-SBJ N L050025 LOG kapa ADJ-CLS ADJ-STM L007197 PHON toposiro ACP-CLS L000033 PHON si 8 野乎比呂美 * IP-MAT IP-ADV PP-SBJ NP N L051650 LOG nwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007146B PHON piro ACP-INF L000034 PHON mi 9 久佐許曾之既吉 * PP-SBJ NP N L050114 PHON kusa P-FOC L000510 PHON koso ADJ-ADN ADJ-STM L007167B PHON sigye ACP-ADN L000033 PHON ki 10 安由波之流 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD PP NP IP-REL NP-SBJ N L050885 PHON ayu VB-ADC L031417A PHON pasiru 11 奈都能左加利等 * N L051598 PHON natu P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030769B PHON sakari COP-INF L031968 PHON to 12 之麻都等里 * PP NP IP-EPT MK L090476 N L050078 PHON sima P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 PHON tori 13 鵜養我登母波 * PP NP N L052240 LOG ukapi P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050968 PHON tomo P-TOP L000522 PHON pa 14 由久加波乃 * PP NP IP-REL PP-SBJ NP IP-REL VB-ADC L031840A PHON yuku N L050025 PHON kapa P-CASE-GEN L000520 PHON no 15 伎欲吉瀬其等爾 * ADJ-ADN ADJ-STM L007086 PHON kiywo ACP-ADN L000033 PHON ki N L090058 LOG se P-RES L000546 PHON gotoni 16 可賀里左之 * IP-ADV NP-OB1 N-DVB L030430B PHON kagari VB-INF L030805A PHON sasi 17 奈豆左比能保流 * VB-ADC VB-STM L031289A PHON nadusapi VB-ADC L031385A PHON noboru 18 露霜乃 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L099999 N L050552 N L052223 LOG tuyu N L051946 LOG simo P-CASE-GEN L000520 PHON no 19 安伎爾伊多礼婆 * N L050032 PHON aki P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-PRV L030170A PHON itareba 20 野毛佐波爾 * IP-ARG IP-ADV PP-ARG NP N L051650 LOG nwo P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004032 PHON sapa COP-INF L031965 PHON ni 21 等里須太家里等 * NP-SBJ N L050970 PHON tori VB-CLS VB-STM L030941A PHON sudak VAX-STV-CLS L000024 PHON yeri P-COMP L000530 PHON to 22 麻須良乎能 * NP-OB1 PP NP N ADJ-STM L007110A PHON masura N L052501 PHON wo P-CASE-GEN L000520 PHON no 23 登母伊射奈比弖 * N L050968 PHON tomo VB-GER L030153A PHON izanapite 24 多加波之母 * IP-ADV PP-SBJ NP N L052499 PHON taka P-TOP L000522 PHON pa P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 PHON mo 25 安麻多安礼婆 * IP-ADV NP N L004047A PHON amata VB-CSS L030125A PHON aredomo 26 矢形尾乃 * IP-ADV IP-ADV PP-GOL NP IP-REL NP-PRD N L052582 N L052580 LOG ya N L052581 LOG kata N L052502 LOG wo COP-ADI L031965 PHON no 27 安我大黒爾 * PP NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L080062 ADJ-STM L007009A LOG opo ADJ-STM L007097 LOG kurwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 28 之良奴里能 * NP-OB1 PP NP N ADJ-STM L007006A PHON sira N-DVB L031353B PHON nuri P-CASE-GEN L000520 PHON no 29 鈴登里都気弖 * N L052037 LOG suzu VB-GER VB-STM L031258A PHON tori VB-GER L031137A PHON tukete 30 朝獵爾 * IP-ADV PP NP N N L050139 LOG asa N-DVB L030547B LOG kari P-CASE-DAT L000519 PHON ni 31 伊保都登里多弖 * NP-OB1 NP-PRD N NUM L002005 PHON i NUM L002031 PHON po CL L002015 PHON tu N L050970 PHON tori VB-GER L031044A PHON tate 32 暮獵爾 * IP-ADV PP NP N N L050087 LOG yupu N-DVB L030547B LOG kari P-CASE-DAT L000519 PHON ni 33 知登理布美多低 * NP N L050674 NUM L002013 PHON ti N L050970 PHON dori VB-INF L031549A VB-STM L031553A PHON pumi VB-INF L031044A PHON tate 34 於敷其等迩 * PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV NP-SBJ IP-REL IP-ADV VB-ADC L030373A PHON opu P-RES L000546 PHON gotoni 35 由流須許等奈久 * VB-ADC L031857A PHON yurusu N L050041 PHON koto ADJ-INF ADJ-STM L007028 PHON na ACP-INF L000033 PHON ku 36 手放毛 * PP-SBJ CONJP PP NP N N L050012B LOG ta N-DVB L031428B LOG banare P-TOP L000514 PHON mo 37 乎知母可夜須伎 * PP NP N-DVB L031948B PHON woti P-TOP L000514 PHON mo ADJ-ADN PFX L000048 PHON ka ADJ-STM L007002 PHON yasu ACP-ADN L000033 PHON ki 38 許礼乎於伎低 * PRO-N L042031 PHON kore P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030327A PHON okite 39 麻多波安里我多之 * PP NP ADV L004022 PHON mata P-TOP L000522 PHON pa ADJ-CLS ADJ-STM L007037B PHON arigata ACP-CLS L000033 PHON si 40 左奈良敞流 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-ADV IP-ARG PP NP IP-REL VB-ADN PFX L000040 PHON sa VB-STM L031314A PHON narab VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru 41 多可波奈家牟等 * N L052499 PHON taka P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV ADJ-ADC ADJ-STM L007028 PHON na ACP-STM L000033 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 42 情爾波 * PP NP N L050037 LOG kokoro P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 43 於毛比保許里弖 * VB-GER VB-STM L030399A PHON omopi VB-GER L031581A PHON pokorite 44 恵麻比都追 * IP-ADV VB-CTT L031931A PHON wemapitutu 45 和多流安比太爾 * VB-ADC L031910A PHON wataru N L050820 PHON apida COP-INF L031965 PHON ni 46 多夫礼多流 * PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L031075A PHON tabure VAX-STV-ADN L000022 PHON taru 47 之許都於吉奈乃 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L051938 PHON siko COP-ADN L031968 PHON tu PP NP N L050140 PHON okina P-CASE-GEN L000520 PHON no 48 許等太爾母 * N L050148 PHON koto P-RES L000502 PHON dani P-TOP L000514 PHON mo 49 吾爾波都気受 * IP-ADV PP NP PRO-N L042059 PHON ware P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-IFC VB-STM L031140A PHON tuge VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 50 等乃具母利 * IP-ADV IP-ARG PP-ADV-PTH NP IP-REL IP-ADV VB-INF L031221A PHON tonogumori 51 安米能布流日乎 * PP-SBJ NP N L050001A PHON ame P-CASE-GEN L000520 PHON no VB-ADC L031559A PHON puru N L050090 LOG pi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 52 等我理須等 * VB-INF N L050970 PHON to VB-INF L030547A PHON gari VB-ADC L030919A PHON su P-COMP L000530 PHON to 53 名乃未乎能里弖 * PP-OB1 NP N L050068 LOG na P-RES L000521 PHON nomwi P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L031391A PHON norite 54 三嶋野乎 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP PLN L080179 PHON-KUN misimanwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 55 曾我比爾見都追 * PP NP N L051984 N L050086B PHON so N L030511B PHON gapi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-CTT L031712A LOG mi PHON tutu 56 二上 * IP-ADV NP-PTH-OB1 PP NP PLN L092057 PHON putagami P-CASE-GEN L000520 NLOG no 57 山登妣古要低 * N L050034 LOG yama VB-GER VB-STM L031228A PHON tobi VB-GER L030747A PHON kwoyete 58 久母我久理 * IP-ADV VB-INF L030655A N L050115 PHON kumo VB-INF L030448A PHON gakuri 59 可気理伊爾伎等 * VB-CLS VB-STM L030451A PHON kakeri VB-STM L030186A PHON ini VAX-SPST-CLS L000015 PHON ki P-COMP L000530 PHON to 60 可敞理伎弖 * VB-GER VB-STM L030518A PHON kapyeri VB-GER L030612A PHON kite 61 之波夫礼都具礼 * VB-EXC VB-STM L030891A PHON sipabure VB-EXC L031140A PHON tugure 62 呼久餘思乃 * IP-MAT PP NP IP-REL IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL VB-ADC L031940A PHON woku N L052527 PHON yosi P-CASE-GEN L000520 PHON no 63 曾許爾奈家礼婆 * PP-OB1 NP PRO-N L042043 PHON soko P-CASE-DAT L000519 PHON ni ADJ-PRV ADJ-STM L007028 PHON na ACP-PRV L000033 PHON kyereba 64 伊敷須敞能 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL VB-ADC L030199A PHON ipu PP NP N L051999 PHON subye P-CASE-GEN L000520 PHON no 65 多騰伎乎之良爾 * N L050096 PHON tadoki P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 66 心爾波 * IP-ADV PP NP N L050037 LOG kokoro P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 67 火佐倍毛要都追 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050009A LOG pwi P-RES L000525A PHON sape VB-CND L031785A PHON moyetutu 68 於母比孤悲 * VB-INF VB-STM L030399A PHON omopi VB-INF L030731A PHON kwopwi 69 伊伎豆吉安麻利 * IP-ADV VB-INF VB-STM L030143A PHON ikiduki VB-INF L030097A PHON amari 70 気太之久毛 * IP-ADV PP-ADV NP ADV L004019 PHON kedasiku P-TOP L000514 PHON mo 71 安布許等安里也等 * NP-SBJ IP-REL IP-ADV VB-ADC L030071A PHON apu N L050041 PHON koto VB-IFC L030125A PHON ari P-FOC L000537 PHON ya P-CONN L000541 PHON to 72 安之比奇能 * IP-ADV PP-ADV NP IP-EPT MK-ADI L091054 N L050860 PHON asipikwi COP-ADI L031965 PHON no 73 乎低母許乃毛爾 * N L052364 PHON wotemo N L051296 PHON konomo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 74 等奈美波里 * NP-OB1 N L052156 PHON tonami VB-INF L031455A PHON pari 75 母利敞乎須恵低 * IP-ADV PP-OB1 NP N L051511 PHON moribye P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030920A PHON suwete 76 知波夜夫流 * IP-ADV IP-ADV NP-OB1 IP-REL PP NP IP-EPT MK-ADN L091071 VB-ADN L032034A PHON tipayaburu 77 神社爾 * PP NP N L050005A LOG kamwi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050562 LOG yasiro P-CASE-DAT L000519 PHON ni 78 低流鏡 * VB-ADC L031193A PHON teru N L052543 LOG kagami 79 之都爾等里蘇倍 * PP-GOL-OB1 NP N L051975 PHON situ P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L031258A PHON tori VB-INF L030976A PHON swope 80 己比能美弖 * VB-GER L030730A VB-STM L030732A PHON kopi VB-GER L031387A PHON nomite 81 安我麻都等吉爾 * PP-SBJ NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADC L031644A PHON matu N L050059 PHON toki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 82 乎登売良我 * IP-NMZ PP-SBJ NP N N L050145 PHON wotomye SFX L001003 PHON ra P-CASE-GEN L000503 PHON ga 83 伊米爾都具良久 * PP NP N L051086 PHON ime P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-NML L031140A PHON tuguraku 84 奈我古敷流 * IP-ARG IP-MAT PP NP IP-REL PP-SBJ NP PRO-N L042055 PHON na P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADN L030731A PHON kwopuru 85 曾能保追多加波 * PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050009B PHON po P-CASE-GEN L000532 PHON tu ADJ L007005A PHON taka P-TOP L000522 PHON pa 86 麻追太要乃 * IP-ADV NP PP NP PLN L090285 PHON matudaye P-CASE-GEN L000520 PHON no 87 波麻由伎具良之 * N L051709 PHON pama VB-INF L031833A VB-STM L031840A PHON yuki VB-INF L030662A PHON gurasi 88 都奈之等流 * IP-ADV NP-PTH-OB1 IP-REL NP-OB1 N L052204 PHON tunasi VB-ADC L031258A PHON toru 89 比美乃江過弖 * PP NP N L051762 PHON pimi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052401 LOG ye VB-GER L030926A LOG sugwi PHON te 90 多古能之麻 * IP-ADV NP-PTH PP NP PLN L090319 PHON takwo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050078 PHON sima 91 等妣多毛登保里 * VB-INF VB-STM L031228A PHON tobi VB-INF L031089A PFX L000042 PHON ta VB-INF L031765A PHON motopori 92 安之我母乃 * PP NP IP-REL PP-SBJ NP N L050219 N L052471 PHON asi N L051191 PHON gamo P-CASE-GEN L000520 PHON no 93 須太久奮江爾 * VB-ADC L030941A PHON sudaku N ADJ-STM L007151A LOG puru N L052403 LOG ye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 94 乎等都日毛 * PP CONJP PP NP N L080176 PRO-N L042085B PHON woto P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050090 LOG pi P-TOP L000514 PHON mo 95 伎能敷母安里追 * PP NP N L051268 PHON kinopu P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS VB-STM L030125A PHON ari VAX-PRF-CLS L000023 PHON tu 96 知加久安良婆 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007017B PHON tika ACP-INF L000033 PHON ku VB-CND L030125A PHON araba 97 伊麻布都可太未 * NP-ADV N L004025 PHON ima PP-SBJ NP N NUM L002002 PHON putu CL L002017 PHON ka P-RES L050948 PHON damwi VB L030926A * 98 等保久安良婆 * IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007008B PHON topo ACP-INF L000033 PHON ku VB-CND L030125A PHON araba 99 奈奴可乃乎知波 * PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD N NUM L002007 PHON nanu CL L002017 PHON ka COP-ADI L031965 PHON no PRO-N L042085A PHON woti P-TOP L000522 PHON pa 100 須疑米也母 * VB-EXC VB-STM L030926A PHON sugwi VAX-CJR-EXC L000002 PHON me P-FOC L000537 PHON ya P-TOP L000514 PHON mo 101 伎奈牟和我勢故 * CP-FINAL IP-SUB VB-ADC VB-STM L030612A PHON ki VAX-PRF-STM L000018 PHON na VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu NP-SBJ PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050285 PHON sekwo 102 祢毛許呂爾 * IP-MAT IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004009A PHON nemokoro COP-INF L031965 PHON ni 103 奈孤悲曾余等曾 * VB CFX-PHB L000037 PHON na VB-STM L030731A PHON kwopwi CFX-PHB L000037 PHON so P-INTJ L000538 PHON yo P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000527 PHON so 104 伊麻爾都気都流 * PP NP N L051086 PHON ima P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADN VB-STM L031140A PHON tuge VAX-PRF-ADN L000023 PHON turu * opo kimi no * topo no mikadwo so * mi yuki puru * kwosi to na ni op yeru * ama zakaru * pina ni si areba * yama taka mi * kapa toposiro si * nwo wo piro mi * kusa koso sigye ki * ayu pasiru * natu no sakari to * sima tu tori * ukapi ga tomo pa * yuku kapa no * kiywo ki se gotoni * kagari sasi * nadusapi noboru * tuyu simo no * aki ni itareba * nwo mo sapa ni * tori sudak yeri to * masura wo no * tomo izanapite * taka pa si mo * amata aredomo * ya kata wo no * a ga opo kurwo ni * sira nuri no * suzu tori tukete * asa kari ni * i po tu tori tate * yupu kari ni * ti dori pumi tate * opu gotoni * yurusu koto na ku * ta banare mo * woti mo ka yasu ki * kore wo okite * mata pa arigata si * sa narab yeru * taka pa na kye mu to * kokoro ni pa * omopi pokorite * wemapitutu * wataru apida ni * tabure taru * siko tu okina no * koto dani mo * ware ni pa tuge zu * tonogumori * ame no puru pi wo * to gari su to * na nomwi wo norite * misimanwo wo * so gapi ni mi tutu * putagami no * yama tobi kwoyete * kumo gakuri * kakeri ini ki to * kapyeri kite * sipabure tugure * woku yosi no * soko ni na kyereba * ipu subye no * tadoki wo sira ni * kokoro ni pa * pwi sape moyetutu * omopi kwopwi * ikiduki amari * kedasiku mo * apu koto ari ya to * asipikwi no * wotemo konomo ni * tonami pari * moribye wo suwete * tipayaburu * kamwi no yasiro ni * teru kagami * situ ni tori swope * kopi nomite * a ga matu toki ni * wotomye ra ga * ime ni tuguraku * na ga kwopuru * so no po tu taka pa * matudaye no * pama yuki gurasi * tunasi toru * pimi no ye sugwi te * takwo no sima * tobi ta motopori * asi gamo no * sudaku puru ye ni * woto tu pi mo * kinopu mo ari tu * tika ku araba * ima putu ka damwi * * topo ku araba * nanu ka no woti pa * sugwi me ya mo * ki na mu wa ga sekwo * nemokoro ni * na kwopwi so yo to so * ima ni tuge turu