ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.18.4101      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 珠洲乃安麻能 * NP-PRD IP-REL IP-ARG PP-SBJ NP PP NP PLN L052035 PHON susu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050163 PHON ama P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 於伎都美可未爾 * IP-ADV PP-ADV NP PP NP N L052520 PHON oki P-CASE-GEN L000532 PHON tu N PFX-HON L000035 PHON mi N L050005A PHON kamwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 伊和多利弖 * VB-GER PFX L000030 PHON i VB-GER L031910A PHON watarite 3 可都伎等流登伊布 * VB-ADC VB-STM L030496A PHON kaduki VB-ADC L031258A PHON toru P-COMP L000530 PHON to VB-ADC L030199A PHON ipu 4 安波妣多麻 * N L050608 N L050814 PHON apabi N L052078 PHON tama 5 伊保知毛我母 * NP-ADV NUM NUM L002005 PHON i NUM L002031 PHON po NUM L002013 PHON ti P-FNL-OPT L000515 PHON moga P-TOP L000514 PHON mo 6 波之吉余之 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-ADV IP-ADV PP NP IP-REL PP-SBJ NP PP NP IP-EPT MK-CLS L091065 N L051728 PHON pasikiyosi ACP-CLS L000033 * 7 都麻乃美許登能 * NP IP-REL NP-PRD N L050120 PHON tuma COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 8 許呂毛泥乃 * N L050631 N L051304 PHON koromo N L050012A PHON de P-CASE-GEN L000520 PHON no 9 和可礼之等吉欲 * VB-ADN VB-STM L031898A PHON wakare VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050059 PHON toki P-CASE-ABL L000540B PHON ywo 10 奴婆玉乃 * NP-SRC-OB1 IP-EPT MK-ADI L091019 N L090444 PHON nubatama COP-ADI L031965 PHON no 11 夜床加多左里 * N L050664 N L050039 LOG ywo N L052224 LOG doko VB-INF L030471A ADJ-STM L090031A PHON kata VB-INF L030841A PHON sari 12 安佐祢我美 * NP N L050212 N L050139 PHON asa N L050036 PHON ne N L052532 PHON gami 13 可伎母気頭良受 * VB-INF L030440A PHON kaki P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L030680A PHON kedura VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 14 伊泥低許之 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL IP-ADV VB-GER L030172A PHON idete VB-ADN VB-STM L030612A PHON ko VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 15 月日余美都追 * N N L050004A LOG tukwi N L050090 LOG pi VB-CTT L031883A PHON yomitutu 16 奈気久良牟 * VB-ADC L031276A PHON nakeku XTN-ADC L000805 PHON ramu 17 心奈具佐爾 * N N L050037 LOG kokoro N L051569 PHON nagusa COP-INF L031965 PHON ni 18 保登等芸洲 * IP-ADV IP-ADV NP-OB1 PP NP IP-REL NP-SBJ N L050160 PHON pototogisu 19 伎奈久五月能 * VB-ADC L030585A VB-STM L030612A PHON ki VB-ADC L031267A PHON naku N L050705 LOG satukwi P-CASE-GEN L000520 PHON no 20 安夜女具佐 * N L050358 N L050882 PHON ayamye N L050114 PHON gusa PP-GOL-OB2 NP 21 波奈多知婆奈爾 * N L050627 N L050083 PHON pana N L050150 PHON tatibana P-CASE-DAT L000519 PHON ni 22 奴吉麻自倍 * VB-INF VB-STM L031346A PHON nuki VB-INF L031634A PHON mazipe 23 可頭良爾世余等 * IP-ADV NP-PRD N L004065 PHON kadura COP-INF L031965 PHON ni VB-IMP L030919A PHON seyo P-CONN L000541 PHON to 24 都追美低夜良牟 * IP-ADV VB-GER L031156A PHON tutumite VB-ADC VB-STM L031823A PHON yara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * susu no ama no * oki tu mi kamwi ni * i watarite * kaduki toru to ipu * apabi tama * i po ti moga mo * pasikiyosi * * tuma no mikoto no * koromo de no * wakare si toki ywo * nubatama no * ywo doko kata sari * asa ne gami * kaki mo kedura zu * idete ko si * tukwi pi yomitutu * nakeku ramu * kokoro nagusa ni * pototogisu * ki naku satukwi no * ayamye gusa * pana tatibana ni * nuki mazipe * kadura ni seyo to * tutumite yara mu