ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 吾里爾 * PP NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050051 LOG satwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 大雪落有 * NP-SBJ N ADJ-STM L007009A LOG opo N L050075 LOG yuki VB-CLS VB-STM L031559A LOG pur VAX-STV-CLS L000024 LOG eri 2 大原乃 * IP-MAT PP-ARG IP-NMZ PP NP PP NP N L051676 LOG opopara P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 古爾之郷爾 * IP-REL VB-ADN VB-STM L031563A LOG puri VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050051 LOG satwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 落巻者後 * VB-NML VB-STM L031559A LOG pura VAX-CJR-NML L000002 PHON maku P-TOP L000522 LOG pa NP-PRD N L004087A LOG noti * wa ga satwo ni * opo yuki pur eri * opopara no * puri ni si satwo ni * pura maku pa noti