ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 暮去者 * IP-ADV VB-CND L031851A N L050087 LOG yupu VB-CND L030841A LOG saraba 1 塩満来奈武 * NP-SBJ N L050170 LOG sipo VB-ADC VB-STM L031695A LOG miti VB-STM L030612A LOG ki VAX-PRF-STM L000018 PHON na VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 2 住吉乃 * IP-MAT PP NP PP NP PLN L052023 PHON suminoye P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 淺鹿乃浦爾 * PP NP N L050845 LOG asa PHON ka P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050108 LOG ura P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 玉藻苅手名 * NP-OB1 N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo VB-OPT VB-STM L030545A LOG kari VAX-PRF-OPT L000023 PHON tena * yupu saraba * sipo miti ki na mu * suminoye no * asa ka no ura ni * tama mo kari tena