ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 空蝉師 * IP-ADV PP NP N L052292 PHON utusemi P-RES L000526A LOG si 1 神爾不勝者 * PP NP N L050005A LOG kamwi P-CASE-DAT L000519 LOG ni VB-PRV VB-STM L030073A LOG ape VAX-NEG-PRV L000006A LOG neba 2 離居而 * PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD IP-REL IP-ADV VB-GER VB-STM L030770A LOG sakari VB-GER L031926A LOG wite 3 朝嘆君 * NP-ADV N L050139 LOG asa VB-ADC L031276A LOG nageku N L004266 LOG kimi 4 放居而 * IP-REL NP-PRD IP-REL IP-ADV VB-GER VB-STM L030770A LOG sakari VB-GER L031926A LOG wite 5 吾戀君 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga VB-ADN L030731A LOG kwopuru N L004266 LOG kimi 6 玉有者 * IP-REL IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L052078 LOG tama COP-CND L031966 LOG naraba 7 手爾巻持而 * PP-GOL NP N L050012A LOG te P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER VB-STM L031618A LOG maki VB-GER L031761A LOG motite 8 衣有者 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L090099 LOG kinu COP-CND L031966 LOG naraba 9 脱時毛無 * PP-ARG NP IP-REL VB-ADC L031347A LOG nuku N L050059 LOG toki P-TOP L000514 PHON mo ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku 10 吾戀 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 LOG ga VB-ADN L030731A LOG kwopuru 11 君曽伎賊乃夜 * N L004266 LOG kimi P-FOC L000527 PHON so NP-ADV PP NP N L051281 PHON kizo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050039 LOG ywo 12 夢所見鶴 * PP NP N L051086 LOG ime P-CASE-DAT L000519 NLOG ni VB-ADN VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-STM L000011 LOG ye VAX-PRF-ADN L000023 PHON turu * utusemi si * kamwi ni ape neba * sakari wite * asa nageku kimi * sakari wite * wa ga kwopuru kimi * tama naraba * te ni maki motite * kinu naraba * nuku toki mo na ku * wa ga kwopuru * kimi so kizo no ywo * ime ni mi ye turu