ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 八隅知之 * IP-ADV PP NP IP-REL NP-OB1 PP NP IP-EPT MK L091002 PHON yasumisisi 1 和期大王之 * PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON go N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 LOG no 2 恐也 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007078B LOG kasikwo ACP-ADN L000033 LOG ki P-FOC L000537 PHON ya 3 御陵奉仕流 * N PFX-HON L000035 LOG mi N L051700 LOG paka VB-ADN L031119A LOG tukapu PHON ru 4 山科乃 * PP NP PLN L052384 PHON yamasina P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 鏡山爾 * PP NP PLN L092014 LOG kagami P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050034 LOG yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 6 夜者毛 * IP-ADV PP NP N L052421 LOG yworu P-TOP L000522 LOG pa P-TOP L000514 PHON mo 7 夜之盡 * NP-ADV PP NP N L050039 LOG ywo P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050056 LOG kotogoto 8 晝者母 * IP-ADV PP NP N L051781 LOG piru P-TOP L000522 LOG pa P-TOP L000514 PHON mo 9 日之盡 * NP-ADV PP NP N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050056 LOG kotogoto 10 哭耳呼 * PP-OB1 NP N L050082 LOG ne P-RES L000521 LOG nomwi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 11 泣乍在而哉 * VB-CTT L031267A LOG nakitutu VB-GER L030125A LOG arite P-FOC L000537 LOG ya 12 百礒城乃 * PP-ARG NP IP-EPT MK-ADI L091018 N L050542 NUM L002012 LOG momo N L051941 LOG sikwi COP-ADI L031965 PHON no 13 大宮人者 * N L050469 ADJ-STM L007009A LOG opo N L050018 LOG miya N L050046 LOG pito P-TOP L000522 LOG pa 14 去別南 * VB-ADC VB-STM L031840A LOG yuki VB-STM L031898A LOG wakare VAX-PRF-STM L000018 PHON na VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * yasumisisi * wa go opo kimi no * kasikwo ki ya * mi paka tukapu ru * yamasina no * kagami no yama ni * yworu pa mo * ywo no kotogoto * piru pa mo * pi no kotogoto * ne nomwi wo * nakitutu arite ya * momo sikwi no * opo miya pito pa * yuki wakare na mu