ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 鳥堧立 * NP-VOC IP-REL IP-ADV NP-OB1 N L052145 LOG togura VB-INF L031044A LOG tate 1 飼之鴈乃兒 * VB-ADN VB-STM L030510A LOG kapi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si PP NP N L050159 LOG kari P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050028 LOG kwo 2 栖立去者 * IP-ADV NP-SRC-OB1 N L090248 PHON su VB-CND VB-STM L031043A LOG tati VAX-PRF-CND L000018 PHON-KUN na LOG ba 3 檀岡爾 * PP-GOL-OB1 NP PP NP N L051435 LOG mayumi P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L052341 LOG woka P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 飛反来年 * VB-OPT VB-STM L031228A LOG tobi VB-STM L030518A LOG kapyeri VB-OPT L030612A LOG ko PHON ne * togura tate * kapi si kari no kwo * su tati na ba * mayumi no woka ni * tobi kapyeri ko ne