ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 飛鳥 * PP-SBJ NP IP-REL PP NP IP-EPT MK L090458 VB-ADC L031228A LOG tobu N L050970 LOG tori P-CASE-GEN L000520 LOG no 1 明日香乃河之 * PP NP PLN L050865 LOG asuka P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050025 LOG kapa P-CASE-GEN L000520 LOG no 2 上瀬爾 * PP NP N L050045 LOG kami P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L090058 LOG se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 生玉藻者 * VB-ADN L030374A LOG opuru N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo P-TOP L000522 LOG pa 4 下瀬爾 * PP NP PP NP N L090241 LOG simo P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L090058 LOG se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5 流觸經 * VB-ADC VB-STM L031266A LOG nagare VB-ADC L031554A LOG purabapu 6 玉藻成 * IP-MAT IP-ADV PP-OB1 NP PP NP IP-REL IP-ADV NP-PRD N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo COP-SEM L031965 LOG nasu 7 彼依此依 * IP-ADV NP-ADV PRO-ADV L042018 LOG ka VB-INF L031887A LOG yori IP-ADV NP-ADV PRO-ADV L042020 LOG kaku VB-INF L031887A LOG yori 8 靡相之 * VB-ADN VB-STM L031294A LOG nabik VB-STM L030071A LOG api VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 9 嬬乃命乃 * NP IP-REL NP-PRD N L050120 LOG tuma COP-ADI L031965 PHON no N L080203 LOG mikoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 10 多田名附 * IP-REL VB-ADC L031021A LOG tatanaduku 11 柔膚尚乎 * N N L004064 LOG niki N L051696 LOG pada P-RES L000528 LOG sura P-CASE-ACC L000534 PHON wo 12 劔刀 * PP NP IP-EPT MK L090335 N L052211 LOG turugi N L052508 LOG tati 13 於身副不寐者 * N L050023 LOG mwi P-CASE-DAT L000519 LOG ni VB-PRV VB-STM L030976A LOG sope VB-STM L031342A LOG ne VAX-NEG-PRV L000006A LOG neba 14 烏玉乃 * PP-ARG NP IP-EPT MK-ADI L091019 N L090444 PHON-KUN nubatama COP-ADI L031965 PHON no 15 夜床母荒良無 * N L050664 N L050039 LOG ywo N L052148 LOG toko P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS L030136A LOG aru XTN-ADC L000805 PHON ramu 16 所虚故 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV PP NP PRO-N L042043 PHON soko P-CONN L000539 LOG yuwe NLOG ni 17 名具鮫兼天 * VB-GER VB-STM L030834A PHON nagusame VB-GER L030505A LOG kane PHON te 18 氣田敷藻 * IP-ADV IP-ARG PP-ADV NP ADV L004019 PHON kedasiku P-TOP L000514 PHON mo 19 相屋常念而 * VB-ADC L030071A LOG apu P-FOC L000537 LOG ya P-COMP L000530 PHON to VB-GER L030399A LOG omopite 20 玉垂乃 * IP-ADV PP NP IP-EPT MK-ADI L091059 N L052078 LOG tama N L031096B LOG dare COP-ADI L031965 PHON no 21 越能大野之 * PP NP PLN L092007 LOG woti P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N ADJ-STM L007009A LOG opo N L051650 LOG nwo P-CASE-GEN L000520 LOG no 22 旦露爾 * N L050723 N L050139 LOG asa N L052223 LOG tuyu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 23 玉裳者埿打 * PP-ARG NP N L090359 N L052078 LOG tama N L050099 LOG mo P-TOP L000522 LOG pa VB-INF L031490A LOG piduti 24 夕霧爾 * IP-ADV PP NP N L050280 N L050087 LOG yupu N L090101 LOG gwiri P-CASE-DAT L000519 PHON ni 25 衣者沾而 * PP-ARG NP N L051304 LOG koromo P-TOP L000522 LOG pa VB-GER L031354A LOG nurete 26 草枕 * IP-EPT MK L090352 N L050114 LOG kusa N L050016 LOG makura 27 旅宿鴨為留 * VB-INF N L050049 LOG tabi VB-INF L031342A LOG ne P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030919A LOG su PHON ru 28 不相君故 * PP-ADV NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030071A LOG apa VAX-NEG-ADN L000006A LOG nu N L004266 LOG kimi P-CONN L000539 LOG yuwe * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * opuru tama mo pa * simo tu se ni * nagare purabapu * tama mo nasu * ka yori kaku yori * nabik api si * tuma no mikoto no * tatanaduku * niki pada sura wo * turugi tati * mwi ni sope ne neba * nubatama no * ywo toko mo aru ramu * soko yuwe ni * nagusame kane te * kedasiku mo * apu ya to omopite * tama dare no * woti no opo nwo no * asa tuyu ni * tama mo pa piduti * yupu gwiri ni * koromo pa nurete * kusa makura * tabi ne ka mo su ru * apa nu kimi yuwe