ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 明日香川 * IP-ADV NP N PLN L050865 LOG asuka N L050025 LOG gapa 1 四我良美渡之 * IP-ADV NP-OB1 N L090205 PHON sigarami VB-INF L031908A LOG watasi 2 塞益者 * VB-CND VB-STM L030956A LOG seka VAX-SJV-CND L000004 PHON mase LOG ba 3 進留水母 * PP-ARG NP IP-REL VB-ADN L031266A LOG nagaru PHON ru N L050128 LOG midu P-TOP L000514 PHON mo 4 能杼爾賀有萬思 * NP-PRD N L004086A PHON nodo COP-INF L031965 PHON ni P-FOC L000506 PHON ka VB-ADC VB-STM L030125A LOG ara VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi * asuka gapa * sigarami watasi * seka mase ba * nagaru ru midu mo * nodo ni ka ara masi