ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

MYS.2.199a      (MYS97, CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 挂文 * PP-ARG IP-NMZ VB-NML VB-STM L030443A LOG kake VAX-CJR-NML L000002 LOG maku P-TOP L000514 PHON mo 1 忌之伎鴨 * ADJ-ADN ADJ-STM L007222B LOG yuyu PHON si ACP-ADN L000033 PHON ki P-FNL-MPH L000507 PHON kamo 2 言久母 * CP-FINAL IP-SUB PP NP PP NP IP-REL PP IP-NMZ VB-NML VB-STM L030199A LOG ipa VAX-CJR-NML L000002 LOG ma PHON ku P-TOP L000514 PHON mo 3 綾爾畏伎 * IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004062B LOG aya COP-INF L031965 PHON ni ADJ-ADN ADJ-STM L007078B LOG kasikwo ACP-ADN L000033 PHON ki 4 明日香乃 * PP NP PLN L050865 LOG asuka P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 真神之原爾 * N PFX L000062 LOG ma N L050005A LOG kamwi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051723 LOG para P-CASE-DAT L000519 PHON ni 6 久堅能 * PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADI L091020 N L051784 PHON pisakata COP-ADI L031965 PHON no 7 天都御門乎 * PP NP N L050001B LOG ama P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050749 LOG mikadwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 8 懼母 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007078B LOG kasikwo ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo 9 定賜而 * VB-GER VB-STM L030812A LOG sadame VB-GER L031077A LOG tamapite 10 神佐扶跡 * IP-ADV IP-ADV VB-CLS L030529A LOG kamu PHON sabu P-COMP L000530 PHON to 11 磐隠座 * VB-ADC VB-STM L030189A N L050014 LOG ipa VB-STM L030448A LOG gakuri VB-ADC L030206A LOG masu IP-MAT IP-ADV IP-ADV NP-PTH-OB1 IP-REL NP-SBJ PP NP IP-REL PP-SBJ NP 12 八隅知之 * IP-EPT MK L091002 PHON yasumisisi 13 吾大王乃 * PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG go N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 14 所聞見為 * VB-ADC L030566A VB-STM L030568A LOG kikosi VB-ADC L031751A LOG myesu 15 背友乃國之 * N PP NP N L050086B LOG so P-CASE-GEN L000532 LOG t PP NP N L050085A LOG omo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051337 LOG kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no 16 真木立 * N L050276 PFX L000062 LOG ma N L050003A LOG kwi VB-ADC L031043A LOG tatu 17 不破山越而 * N PLN L051830 LOG pupa N L050034 LOG yama VB-GER L030747A LOG kwoyete 18 狛劔 * IP-ADV PP NP IP-EPT MK L099999 PLN L051292 LOG koma N L052211 LOG turugi 19 和射見我原乃 * PP NP N L052330 PHON wazami P-CASE-GEN L000503 PHON ga PP NP N L051723 LOG para P-CASE-GEN L000520 PHON no 20 行宮爾 * N N-DVB L030546B LOG kari N L050018 LOG miya P-CASE-DAT L000519 PHON ni 21 安母理座而 * VB-GER VB-STM L030104A PHON amori VB-GER L030206A LOG imasite 22 天下 * IP-ADV IP-ADV IP-ADV NP-OB1 PP NP N L050001A LOG ame P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050026 LOG sita 23 治賜 * VB-INF VB-STM L031943A LOG wosame VB-INF L031077A LOG tamapi 24 食國乎 * PP-OB1 NP IP-REL VB-ADC L031946A LOG wosu N L051337 LOG kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo 25 定賜等 * VB-ADC VB-STM L030812A LOG sadame VB-ADC L031077A LOG tamapu P-COMP L000530 PHON to 26 鶏之鳴 * PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADC L090468 N L050970 LOG tori P-CASE-GEN L000503 LOG ga VB-ADC L031267A LOG naku 27 吾妻乃國之 * PP NP N L050785 PHON aduma P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L051337 LOG kuni P-CASE-GEN L000520 PHON no 28 御軍士乎 * N PFX-HON L000035 LOG mi N L051082 LOG ikusa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 29 喚賜而 * VB-GER VB-STM L031751A LOG myesi VB-GER L031077A LOG tamapite 30 千磐破 * IP-ARG PP-OB1 NP IP-REL VB-ADC L032034A LOG tipayaburu 31 人乎和為跡 * N L050046 LOG pito P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-IMP L031808A LOG yapase P-COMP L000530 PHON to 32 不奉仕 * IP-ARG PP-OB1 NP IP-REL VB-ADN VB-STM L031650A LOG maturwopa VAX-NEG-ADN L000006A LOG nu 33 國乎治跡 * N L051337 LOG kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-IMP L031943A LOG wosame P-COMP L000530 PHON to 34 皇子随 * NP-ADV N N L051453 PFX-HON L000035 LOG mi N L050028 LOG kwo SFX L001001 LOG nagara 35 任賜者 * VB-PRV VB-STM L031622A LOG make VB-PRV L031077A LOG tamapeba 36 大御身爾 * IP-ADV PP NP N PFX-HON L000038 LOG opomi N L050023 LOG mwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 37 大刀取帶之 * NP-OB1 N L052508 LOG tati VB-INF VB-STM L031258A LOG tori VB-STM L030375A LOG oba VAX-RSP-INF L000009 PHON si 38 大御手爾 * IP-ADV PP-GOL NP N PFX-HON L000038 LOG opomi N L050012A LOG te P-CASE-DAT L000519 PHON ni 39 弓取持之 * NP-OB1 N L052437 LOG yumi VB-INF VB-STM L031256A VB-STM L031258A LOG tori VB-STM L031761A LOG mota VAX-RSP-INF L000009 PHON si 40 御軍士乎 * IP-ADV PP-OB1 NP N PFX-HON L000035 LOG mi N L051082 LOG ikusa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 41 安騰毛比賜 * VB-INF VB-STM L030061A PHON adomopi VB-INF L031077A LOG tamapi 42 齊流 * PP IP-NMZ PP NP IP-REL VB-ADN L031211A LOG totonopu PHON ru 43 鼓之音者 * PP NP N L052181 LOG tudumi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050072 LOG oto P-TOP L000522 LOG pa 44 雷之 * IP-ADV IP-ARG NP-PRD PP NP N L051069 LOG ikaduti P-CASE-GEN L000520 LOG no 45 聲登聞麻R * N L050072 LOG oto P-COMP L000530 PHON to VB-ADC L030565A LOG kiku P-RES L000512A PHON made 46 吹響流 * PP IP-NMZ IP-ARG PP-ARG NP IP-REL VB-ADN VB-STM L031516A LOG puki VB-STM L031278A LOG nas VAX-STV-ADN L000024 LOG e PHON ru 47 小角乃音母 * PP NP N L051325 LOG kuda P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050072 LOG oto P-TOP L000514 PHON mo 48 敵見有 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL NP-OB1 N L050868 LOG ata VB-ADN VB-STM L031712A LOG mi VAX-STV-ADN L000022 LOG taru 49 虎可S吼登 * N L090467 LOG twora P-FOC L000506 PHON ka VB-ADN L031596A LOG poyuru P-COMP L000530 PHON to 50 諸人之 * PP-SBJ NP N L050486 ADJ-STM L007011A LOG moro N L050046 LOG pito P-CASE-GEN L000520 LOG no 51 恊流麻R爾 * VB-ADN L030370A LOG obiyu PHON ru P-RES L000512B PHON made PHON ni 52 指擧有 * IP-ADV PP NP PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030794A LOG sasage VAX-STV-ADN L000022 LOG taru 53 幡之靡者 * N L090325 LOG pata P-CASE-GEN L000520 LOG no N-DVB L031294B LOG nabiki P-TOP L000522 LOG pa 54 冬木成 * IP-ADV IP-ARG PP-SBJ NP IP-REL IP-ADV IP-ADV N N L051846 LOG puyu N-DVB L030744B PHON gomori 55 春去来者 * NP-SBJ N L051724 LOG paru VB-PRV VB-STM L030841A LOG sari VB-PRV L030612A LOG kureba 56 野毎 * PP-ADV NP N L051650 LOG nwo P-RES L000546 LOG goto NLOG ni 57 著而有火之 * VB-GER L031130A LOG tukite VB-STV-ADN L030125A LOG aru N L050009A LOG pwi P-CASE-GEN L000520 LOG no 58 風之共 * NP-ADV PP NP N L050008A LOG kaze P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051550 LOG muta 59 靡如久 * VB-ADC L031294A LOG nabiku P-COMP L090436 NLOG ga ADJ-INF ADJ-STM L007004B LOG goto ACP-INF L000033 PHON ku 60 取持流 * IP-ADV NP-ARG PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L031256A VB-STM L031258A LOG tori VB-STM L031761A LOG mot VAX-STV-ADN L000024 LOG eru 61 弓波受乃驟 * N N L052437 PHON yu N L051743 PHON pazu P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030843B LOG sawaki 62 三雪落 * IP-ADV PP-ADV IP-NMZ IP-ARG PP-PTH NP IP-REL NP-SBJ N PFX-HON L000035 PHON mi N L050075 LOG yuki VB-ADC L031559A LOG puru 63 冬乃林爾 * PP NP N L051846 LOG puyu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050915 LOG payasi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 64 飃可毛 * PP-SBJ NP N L052202 LOG tumuzi P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo 65 伊巻渡等 * VB-ADC PFX L000030 PHON i VB-STM L031618A LOG maki VB-ADC L031910A LOG wataru P-COMP L000530 PHON to 66 念麻R * VB-ADC L030399A LOG omopu P-RES L000512A PHON made 67 聞之恐久 * PP-SBJ NP N-DVB L030565B LOG kiki P-CASE-GEN L000520 LOG no ADJ-INF ADJ-STM L007078B LOG kasikwo ACP-INF L000033 PHON ku 68 引放 * IP-ADV IP-NMZ-SBJ PP-SBJ NP IP-REL VB-ADC VB-STM L031474A LOG piki VB-ADC L031425A LOG panatu 69 箭之繁計久 * N L052580 LOG ya P-CASE-GEN L000520 LOG no ADJ-NML ADJ-STM L007167B LOG sige ACP-NML L000033 PHON kyeku 70 大雪乃 * IP-ADV NP-PRD N ADJ-STM L007009A LOG opo N L050075 LOG yuki COP-ADI L031965 PHON no 71 乱而来礼 * VB-EXC VB-STM L031692A LOG midarete VB-STM L030612A LOG ki VAX-STV-EXC L000022 LOG ta PHON re 72 不奉仕 * PP-ADV NP IP-REL PP IP-NMZ IP-ADV VB-IFC VB-STM L031650A LOG maturwopa VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 73 立向之毛 * VB-ADN VB-STM L031039A VB-STM L031043A LOG tati VB-STM L031721A LOG mukapi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si P-TOP L000514 PHON mo 74 露霜之 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L052223 LOG tuyu N L051946 LOG simo COP-ADI L031965 LOG no 75 消者消倍久 * IP-ADV IP-ADV VB-CND VB-STM L030611A LOG ke VAX-PRF-CND L000018 NLOG na LOG ba VB-CLS VB-STM L030611A LOG ke VAX-PRF-CLS L000018 NLOG nu XTN-INF XTN L000801 PHON be ACP-INF L000033 PHON ku 76 去鳥乃 * IP-ADV NP-PRD IP-REL VB-ADC L031840A LOG yuku N L050970 LOG tori COP-ADI L031965 PHON no 77 相競端爾 * VB-ADC L030117A LOG araswopu N L051727 LOG pasi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 78 渡會乃 * IP-ADV PP-ADV NP PP NP N-DVB L031909B LOG watarapi P-CASE-GEN L000520 PHON no 79 齊宮従 * N L080129 PP NP N-DVB L030173B LOG ituki P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050018 LOG miya P-CASE-ABL L000540D LOG yu 80 神風爾 * PP NP N L050257 N L050005B LOG kamu N L050008A LOG kaze P-CASE-DAT L000519 PHON ni 81 伊吹或之 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L031516A LOG puki VB-INF L031653A LOG matwopasi 82 天雲乎 * IP-ADV PP-OB1 NP N L050340 N L050001B LOG ama N L050115 LOG kumo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 83 日之目毛不令見 * IP-ADV PP NP PP NP N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050048A LOG me P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-IFC VB-STM L031683A LOG mise VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 84 常闇爾 * IP-ADV NP-PRD N ADJ-STM L007194 LOG toko N L052387 LOG yamwi COP-INF L031965 PHON ni 85 覆賜而 * VB-GER VB-STM L030381A LOG opopi VB-GER L031077A LOG tamapite 86 定之 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030812A LOG sadame VAX-PRF-STM L000023 LOG te VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 87 水穂之國乎 * PP NP N L050492 LOG midupo P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051337 LOG kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo 88 神随 * NP-ADV N N L050005B LOG kamu SFX L001001 LOG nagara 89 太敷座而 * VB-GER VB-STM L031536A ADJ-STM L007018A LOG putwo VB-STM L030853A LOG siki VB-GER L030206A LOG masite 90 八隅知之 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-EPT MK L091002 PHON yasumisisi 91 吾大王之 * PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG go N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 LOG no 92 天下 * NP PP NP N L050001A LOG ame P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050026 LOG sita 93 申賜者 * VB-PRV L031677A VB-STM L031678A LOG mawosi VB-PRV L031077A LOG tamapeba 94 万代爾 * PP NP IP-REL IP-ADV IP-ADV N NUM L002014 LOG yorodu N L050040 LOG yo COP-INF L031965 PHON ni 95 然之毛将有登 * PP-ADV NP PRO-ADV L042047 LOG sika P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 LOG mo VB-ADC VB-STM L030125A LOG ara VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu P-COMP L000530 PHON to 96 木綿花乃 * IP-ADV NP-PRD N N L080043 LOG yupu N L050083 LOG bana COP-ADI L031965 PHON no 97 榮時爾 * VB-ADN L030768A LOG sakayuru N L050059 LOG toki P-CASE-DAT L000519 PHON ni 98 吾大王 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG go N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi 99 皇子之御門乎 * PP NP N L051453 PFX-HON L000035 LOG mi N L050028 LOG kwo P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050749 LOG mikadwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 100 神宮爾 * IP-ADV NP-PRD N N L050005B LOG kamu N L050018 LOG miya COP-INF L031965 PHON ni 101 装束奉而 * VB-GER VB-STM L031873A LOG yosopi VB-GER L031649A LOG maturite 102 遣使 * PP-ARG NP IP-REL VB-ADN VB-STM L031118A LOG tukapa VAX-RSP-STM L000009 LOG si VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 103 御門之人毛 * PP NP N L050749 LOG mikadwo P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050046 LOG pito P-TOP L000514 PHON mo 104 白妙乃 * IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-ADI L091087 N L050620 ADJ-STM L007006B LOG sirwo N L052528 PHON-KUN tape COP-ADI L031965 PHON no 105 麻衣著 * N N L052495 LOG asa N L051304 LOG goromo VB-GER L030608A LOG kite 106 埴安乃 * PP NP PP NP PLN L051719 LOG paniyasu P-CASE-GEN L000520 PHON no 107 御門之原爾 * PP NP N L050749 LOG mikadwo P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051723 LOG para P-CASE-DAT L000519 PHON ni 108 赤根刺 * IP-ADV NP-ADV IP-EPT MK-ADC L091008 N L050796 LOG aka PHON ne VB-ADC L030806A LOG sasu 109 日之盡 * PP NP N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050056 LOG kotogoto 110 鹿自物 * NP-ADV N L090209 LOG sisi N L050042 PHON zi LOG mono 111 伊波比伏管 * VB-CTT PFX L000030 PHON i VB-STM L031434A PHON papi VB-CTT L031528A LOG pusi PHON tutu 112 烏玉能 * IP-ADV IP-ARG NP-PRD IP-EPT MK-ADI L091019 N L090444 PHON-KUN nubatama COP-ADI L031965 PHON no 113 暮爾至者 * N L050439 N L050087 LOG yupu N L050133 LOG pye COP-INF L031965 PHON ni VB-PRV L031317A LOG nareba 114 大殿乎 * IP-ADV PP-OB1 NP N ADJ-STM L007009A LOG opo N L050125 LOG tono P-CASE-ACC L000534 PHON wo 115 振放見乍 * VB-CTT VB-STM L031556A LOG purisake VB-CTT L031712A LOG mitutu 116 鶉成 * IP-EPT MK L099999 N L052239 LOG udura COP-SEM L031965 LOG nasu 117 伊波比廻 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L031434A PHON papi VB-INF L031765A LOG motopori 118 雖侍候 * VB-CSS L030835A LOG samorapedo 119 佐母良比不得者 * VB-PRV VB-STM L030835A PHON samorapi VB-STM L030228A LOG e VAX-NEG-PRV L000006A LOG neba 120 春鳥之 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N N L051724 LOG paru N L050970 LOG tori COP-ADI L031965 LOG no 121 佐麻欲比奴礼者 * VB-PRV VB-STM L030833A PFX L000040 PHON sa VB-STM L031669A PHON maywopi VAX-PRF-PRV L000018 PHON-ON nure LOG ba 122 嘆毛 * IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP N-DVB L031276B LOG nageki P-TOP L000514 PHON mo 123 未過爾 * NP-ADV ADV L004005 LOG imada VB-ADN VB-STM L030926A LOG sugwi VAX-NEG-ADN L000006A LOG nu P-CONN L000551 PHON ni 124 憶毛 * PP-SBJ NP N-DVB L030399B LOG omopi P-TOP L000514 PHON mo 125 未不盡者 * NP-ADV ADV L004005 LOG imada VB-PRV VB-STM L031136A LOG tukwi VAX-NEG-PRV L000006A LOG neba 126 言左敝久 * IP-ADV PP-ADV NP IP-EPT MK L091085 N L051314 LOG koto PHON sapyeku 127 百濟之原従 * PP NP PLN L051326 LOG kudara P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051723 LOG para P-CASE-ABL L000540D LOG yu 128 神葬 * NP-OB1 N N L050005B LOG kamu N-DVB L031442B LOG paburi 129 々伊座而 * VB-GER VB-STM L031442A LOG paburi VB-GER L030206A PHON i LOG masite 130 朝毛吉 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L091045 PHON asamoyosi 131 木上宮乎 * PP NP PLN L080055 PHON-KUN kwinope P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050018 LOG miya P-CASE-ACC L000534 PHON wo 132 常宮等 * IP-ARG NP-PRD N ADJ-STM L007194 LOG toko N L050018 LOG miya P-COMP L000530 PHON to 133 高之奉而 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007005B LOG taka ACP-INF L000033 LOG ku VB-GER L031649A LOG maturite 134 神随 * NP-ADV N N L050005B LOG kamu SFX L001001 LOG nagara 135 安定座奴 * VB-CLS VB-STM L030875A LOG sidumari VB-STM L030206A LOG masi VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 136 雖然 * IP-MAT IP-ADV VB-CSS L030848A LOG sikaredomo 137 吾大王之 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG go N L050267 ADJ-STM L007009A LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 LOG no 138 万代跡 * IP-ADV IP-ARG NP-PRD N NUM L002014 LOG yorodu N L050040 LOG yo P-COMP L000530 PHON to 139 所念食而 * VB-GER VB-STM L030402A LOG omoposi VB-GER L031751A LOG myesite 140 作良志之 * VB-ADN VB-STM L031144A LOG tuku PHON ra VAX-RSP-STM L000009 PHON si VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 141 香来山之宮 * PP NP N PLN L051172 LOG kagu N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050018 LOG miya 142 万代爾 * IP-ADV NP-PRD N NUM L002014 LOG yorodu N L050040 LOG yo COP-INF L031965 PHON ni 143 過牟登念哉 * VB-ADC VB-STM L030926A LOG sugwi VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to VB-EXC L030399A LOG omope P-FOC L000537 LOG ya 144 天之如 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP N L050001A LOG ame P-CASE-GEN L000520 LOG no ADJ L007004A LOG goto 145 振放見乍 * VB-CTT VB-STM L031556A LOG purisake VB-CTT L031712A LOG mitutu 146 玉手次 * IP-ADV IP-EPT MK L091055 N L052078 LOG tama N L050583 LOG ta PHON-KUN suki 147 懸而将偲 * VB-GER L030443A LOG kakete VB-ADC VB-STM L030886A LOG sinwopa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 148 恐有騰文 * IP-ADV ADJ-CSS ADJ-STM L007078B LOG kasikwo ACP-CSS L000033 LOG kare PHON domo * kake maku mo * yuyu si ki kamo * ipa ma ku mo * aya ni kasikwo ki * asuka no * ma kamwi no para ni * pisakata no * ama tu mikadwo wo * kasikwo ku mo * sadame tamapite * kamu sabu to * ipa gakuri masu * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * so t omo no kuni no * ma kwi tatu * pupa yama kwoyete * koma turugi * wazami ga para no * kari miya ni * amori imasite * ame no sita * wosame tamapi * wosu kuni wo * sadame tamapu to * tori ga naku * aduma no kuni no * mi ikusa wo * myesi tamapite * tipayaburu * pito wo yapase to * maturwopa nu * kuni wo wosame to * mi kwo nagara * make tamapeba * opomi mwi ni * tati tori oba si * opomi te ni * yumi tori mota si * mi ikusa wo * adomopi tamapi * totonopu ru * tudumi no oto pa * ikaduti no * oto to kiku made * puki nas e ru * kuda no oto mo * ata mi taru * twora ka poyuru to * moro pito no * obiyu ru made ni * sasage taru * pata no nabiki pa * puyu gomori * paru sari kureba * nwo goto ni * tukite aru pwi no * kaze no muta * nabiku ga goto ku * tori mot eru * yu pazu no sawaki * mi yuki puru * puyu no payasi ni * tumuzi ka mo * i maki wataru to * omopu made * kiki no kasikwo ku * piki panatu * ya no sige kyeku * opo yuki no * midarete ki ta re * maturwopa zu * tati mukapi si mo * tuyu simo no * ke na ba ke nu be ku * yuku tori no * araswopu pasi ni * watarapi no * ituki no miya yu * kamu kaze ni * i puki matwopasi * ama kumo wo * pi no me mo mise zu * toko yamwi ni * opopi tamapite * sadame te si * midupo no kuni wo * kamu nagara * putwo siki masite * yasumisisi * wa go opo kimi no * ame no sita * mawosi tamapeba * yorodu yo ni * sika si mo ara mu to * yupu bana no * sakayuru toki ni * wa go opo kimi * mi kwo no mikadwo wo * kamu miya ni * yosopi maturite * tukapa si si * mikadwo no pito mo * sirwo tape no * asa goromo kite * paniyasu no * mikadwo no para ni * aka ne sasu * pi no kotogoto * sisi zi mono * i papi pusi tutu * nubatama no * yupu pye ni nareba * opo tono wo * purisake mitutu * udura nasu * i papi motopori * samorapedo * samorapi e neba * paru tori no * sa maywopi nure ba * nageki mo * imada sugwi nu ni * omopi mo * imada tukwi neba * koto sapyeku * kudara no para yu * kamu paburi * paburi i masite * asamoyosi * kwinope no miya wo * toko miya to * taka ku maturite * kamu nagara * sidumari masi nu * sikaredomo * wa go opo kimi no * yorodu yo to * omoposi myesite * tuku ra si si * kagu yama no miya * yorodu yo ni * sugwi mu to omope ya * ame no goto * purisake mitutu * tama ta suki * kakete sinwopa mu * kasikwo kare domo