ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0 秋山 * PP NP NP IP-REL IP-EPT MK-ADI L091032 N N L050032 LOG aki N L050034 LOG yama COP-ADI L031965 NLOG no 1 下部留妹 * VB-ADN VB-STM L030870A PHON sitap VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N L050027 LOG imo 2 奈用竹乃 * IP-REL IP-ADV NP-PRD N N L051604 PHON naywo N L050013A LOG take COP-ADI L031965 PHON no 3 騰遠依子等者 * VB-ADC L031261A PHON towo LOG yoru N N L050028 LOG kwo SFX L001003 LOG ra P-TOP L000522 LOG pa 4 何方爾 * IP-ARG ADJ-INF WH-ADJ-STM L004054 LOG ikasama COP-INF L031965 PHON ni 5 念居可 * VB-INF L030399A LOG omopi VB-PGS-EXC L031957A LOG wore P-FOC L000506 PHON ka 6 栲紲之 * IP-ADV NP-PRD IP-REL IP-EPT MK-ADI L080191 N L052072 N L052070 LOG taku N L051590 LOG napa COP-ADI L031965 LOG no 7 長命乎 * ADJ-ADN ADJ-STM L007007B LOG naga ACP-ADN L000033 LOG ki N L051102 LOG inoti P-CONN L000552 PHON wo 8 露己曽婆 * IP-ADV PP-MPT-OB1 NP N L052223 LOG tuyu P-FOC L000511 PHON kosoba 9 朝爾置而 * IP-ARG IP-ADV PP-ADV NP N L050862 LOG asita P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER L030327A LOG okite 10 夕者 * PP-ADV NP N L050439 N L050087 LOG yupu N L050133 LOG pye P-TOP L000522 LOG pa 11 消等言 * VB-CLS L030596A LOG kiyu P-COMP L000530 PHON to VB-EXC L030199A LOG ipe 12 霧己曽婆 * IP-ADV PP-MPT-OB1 NP N L090101 LOG kwiri P-FOC L000511 PHON kosoba 13 夕立而 * IP-ARG IP-ADV PP-ADV NP N L050439 N L050087 LOG yupu N L050133 LOG pye P-CASE-DAT L000519 NLOG ni VB-GER L031043A LOG tatite 14 明者 * PP-ADV NP N L050862 LOG asita P-TOP L000522 LOG pa 15 失等言 * VB-CLS L030252A LOG usu P-COMP L000530 PHON to VB-EXC L030199A LOG ipe 16 梓弓 * IP-MAT IP-ADV PP NP IP-REL NP-OB1 IP-EPT MK L091005 N L050786 LOG adusa N L052437 LOG yumi 17 音聞吾母 * N L050072 LOG oto VB-ADC L030565A LOG kiku PRO-N L042059 LOG ware P-TOP L000514 PHON mo 18 髣髴見之 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004031A LOG opo COP-INF L031965 NLOG ni VB-ADN VB-STM L031712A LOG mi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 19 事悔敷乎 * N L050041 LOG koto ADJ-ADN ADJ-STM L007100B LOG kuya PHON si ACP-ADN L000033 PHON ki P-CONN L000552 PHON wo 20 布栲乃 * PP-SBJ NP IP-REL IP-ADV IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-ADI L091022 N L050619 N-DVB L030850B LOG siki N L052528 LOG tape COP-ADI L031965 PHON no 21 手枕纒而 * N L090275 N L050012B LOG ta N L050016 LOG makura VB-GER L031618A LOG makite 22 劔刀 * IP-EPT MK L090335 N L052211 LOG turugi N L052508 LOG tati 23 身二副寐價牟 * PP NP N L050023 LOG mwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L030976A LOG sope VB-ADC VB-STM L031342A LOG ne VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 24 若草 * IP-REL NP-PRD IP-EPT MK-ADI L080152 N L050370 ADJ-STM L007209 LOG waka N L050114 LOG kusa COP-ADI L031965 NLOG no 25 其嬬子者 * PP NP PRO-N L042040 LOG so P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050120 LOG tuma COP-ADI L031965 NLOG no N L050028 LOG kwo P-TOP L000522 LOG pa 26 不怜弥可 * IP-ADV IP-ARG ADJ-INF ADJ-STM L007154 LOG sabusi ACP-INF L000034 PHON mi P-FOC L000506 PHON ka 27 念而寐良武 * VB-GER L030399A LOG omopite VB-CLS L031342A LOG nu XTN-ADC L000805 PHON ramu 28 悔弥可 * IP-MAT IP-ADV IP-ARG ADJ-INF ADJ-STM L007100B LOG kuyasi ACP-INF L000034 PHON mi P-FOC L000506 PHON ka 29 念戀良武 * VB-INF L030399A LOG omopi VB-CLS L030731A LOG kwopu XTN-ADC L000805 PHON ramu 30 時不在 * CP-FINAL IP-SUB PP-SBJ NP IP-REL IP-ADV NP-PRD N L050059 LOG toki COP-IFC COP-STM L031966 LOG nara VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 31 過去子等我 * VB-ADN VB-STM L030926A LOG sugwi VAX-PRF-STM L000018 PHON-KUN ni VAX-SPST-ADN L000015 NLOG si N N L050028 LOG kwo SFX L001003 LOG ra P-CASE-GEN L000503 PHON ga 32 朝露乃如也 * PP-SBJ NP N L050723 N L050139 LOG asa N L052223 LOG tuyu P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ L007004A LOG goto 33 夕霧乃如也 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050280 N L050087 LOG yupu N L090101 LOG gwiri P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ L007004A LOG goto * aki yama no * sitap yeru imo * naywo take no * towo yoru kwo ra pa * ikasama ni * omopi wore ka * taku napa no * naga ki inoti wo * tuyu kosoba * asita ni okite * yupu pye pa * kiyu to ipe * kwiri kosoba * yupu pye ni tatite * asita pa * usu to ipe * adusa yumi * oto kiku ware mo * opo ni mi si * koto kuya si ki wo * siki tape no * ta makura makite * turugi tati * mwi ni sope ne kye mu * waka kusa no * so no tuma no kwo pa * sabusi mi ka * omopite nu ramu * kuyasi mi ka * omopi kwopu ramu * toki nara zu * sugwi ni si kwo ra ga * asa tuyu no goto * yupu gwiri no goto