ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 荒浪爾 * IP-ARG IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP NP N ADJ-STM L007034 LOG ara N L050017 LOG nami P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 縁来玉乎 * VB-ADN VB-STM L031887A LOG yori VB-ADN L030612A LOG kuru N L052078 LOG tama P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2 枕爾置 * PP-GOL-OB2 NP N L050016 LOG makura P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L030327A LOG oki 3 吾此間有跡 * NP-SBJ PRO-N L042059 LOG ware PP NP PRO-N L042032 LOG koko P-CASE-DAT L000519 NLOG ni VB-IFC L030125A LOG ari P-COMP L000530 PHON to 4 誰将告 * PP-SBJ NP WH-N L042001 LOG tare P-FOC L000506 NLOG ka VB-ADC VB-STM L031140A LOG tuge VAX-PRF-STM L000018 LOG na VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu * ara nami ni * yori kuru tama wo * makura ni oki * ware koko ni ari to * tare ka tuge na mu