ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 吾者毛也 * PP-ARG NP PRO-N L042059 LOG ware P-TOP L000522 LOG pa P-TOP L000514 PHON mo P-FOC L000537 PHON ya 1 安見兒得有 * NP-OB1 PEN L052394 PHON-KUN yasumi LOG kwo VB-CLS VB-STM L030228A LOG e VAX-STV-CLS L000022 LOG tari 2 皆人乃 * IP-MAT NP-OB1 IP-REL PP-SBJ NP N L050483 N L042080 LOG mwina N L050046 LOG pito P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 得難爾為云 * IP-ARG VB-INF VB-STM L030228A LOG e VB-STM L030495A LOG gate VAX-NEG-INF L000006A PHON ni VB-CLS L030919A PHON su P-COMP L000530 NLOG to VB-ADC L030199A LOG pu 4 安見兒衣多利 * PEN L052394 PHON-KUN yasumi LOG kwo VB-CLS VB-STM L030228A PHON e VAX-STV-CLS L000022 PHON tari * ware pa mo ya * yasumi kwo e tari * mwina pito no * e gate ni su to pu * yasumi kwo e tari