ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 三薦苅 * IP-NMZ-PRD IP-ARG IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-ADC L080177 N PFX-HON L000035 PHON mi N L051295 LOG komo VB-ADC L030545A LOG karu 1 信濃乃真弓 * PP NP PLN L051953 PHON sinanwo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051435 LOG mayumi 2 不引為而 * IP-ADV VB-GER VB-STM L031474A LOG pika VAX-NEG-GER L000006A LOG zusite 3 弦作留行事乎 * PP-OB1 NP IP-REL NP-OB1 N L050117 LOG wo VB-ADN L031402A LOG pakuru N L004145A LOG waza P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 知跡言莫君二 * VB-ADC L031967A LOG siru P-COMP L000530 PHON to VB-NML VB-STM L030199A LOG ipa VAX-NEG-NML L000006A PHON naku COP-INF L031965 PHON ni * mi komo karu * sinanwo no mayumi * pika zusite * wo pakuru waza wo * siru to ipa naku ni