ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 皮為酢寸 * PP NP IP-REL PP-SBJ NP IP-EPT MK L099999 N L051696 PHON pada N L050165 PHON susuki 1 久米能若子我 * PP NP PEN L051335 PHON kume P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050292 ADJ-STM L007210A LOG waku N L050028 LOG gwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 2 伊座家留 * VB-ADN VB-STM L030206A PHON i LOG masi VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru 3 三穂乃石室者 * PP NP PLN L051476 PHON-KUN mipo P-CASE-GEN L000520 PHON no N N L050014 LOG ipa N L050182 LOG ya P-TOP L000522 LOG pa 4 雖見不飽鴨 * IP-ADV VB-CSS L031712A LOG miredo VB-ADN VB-STM L030020A LOG aka VAX-NEG-ADN L000006A LOG nu P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * pada susuki * kume no waku gwo ga * i masi kyeru * mipo no ipa ya pa * miredo aka nu kamo