ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 石室戸爾 * NP IP-REL PP NP N N L050014 LOG ipa N L050182 LOG ya N L090263 LOG two P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1 立在松樹 * VB-ADN VB-STM L031043A LOG tat VAX-STV-ADN L000024 LOG eru N L050158 LOG matu COP-ADI L031965 NLOG no N L050003A LOG kwi 2 汝乎見者 * IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042055 LOG na P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-PRV L031712A LOG mireba 3 昔人乎 * IP-ARG PP-OB1 NP N L051528 LOG mukasi COP-ADI L031965 NLOG no N L050046 LOG pito P-CASE-ACC L000534 PHON wo 4 相見如之 * VB-ADN VB-STM L030071A LOG api VB-ADN L031712A LOG miru ADJ-CLS ADJ-STM L007004B LOG goto ACP-CLS L000033 PHON si * ipa ya two ni * tat eru matu no kwi * na wo mireba * mukasi no pito wo * api miru goto si