ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 天地之 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP IP-REL IP-ADV PP NP IP-REL PP-SBJ NP NP N L050001A LOG ame NP N L050015 LOG tuti P-CASE-GEN L000520 LOG no 1 分時従 * VB-ADN VB-STM L031898A LOG wakare VAX-SPST-ADN L000015 LOG si N L050059 LOG toki P-CASE-ABL L000540D LOG yu 2 神左備手 * VB-GER L030529A LOG kamu PHON sabwite 3 高貴寸 * IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007005B LOG taka ACP-INF L000033 LOG ku ADJ-ADN ADJ-STM L007024B LOG taputwo ACP-ADN L000033 LOG ki 4 駿河有 * IP-REL PP-OB1 NP PLN L052033 LOG suruga P-CASE-DAT L000519 NLOG n VB-ADN L030125A LOG aru 5 布士能高嶺乎 * N L051847 PHON puzi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090289 ADJ-STM L007005A LOG taka N L052485 LOG ne P-CASE-ACC L000534 PHON wo 6 天原 * NP PP NP N L050001B LOG ama P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L051723 LOG para 7 振放見者 * VB-PRV VB-STM L031556A LOG purisake VB-PRV L031712A LOG mireba 8 度日之 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP IP-REL IP-ADV PP-SBJ NP PP NP IP-REL VB-ADN L031910A LOG wataru N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 LOG no 9 陰毛隠比 * N L050011A LOG kage P-TOP L000514 PHON mo VB-STM L032089A LOG kakura PHON pi 10 照月乃 * VB-ADC L031193A LOG teru N L050004A LOG tukwi P-CASE-GEN L000520 PHON no 11 光毛不見 * N-DVB L031464B LOG pikari P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-STM L000011 LOG ye VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 12 白雲母 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050343 ADJ-STM L007006A LOG sira N L050115 LOG kumo P-TOP L000514 PHON mo 13 伊去波伐加利 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L031840A LOG yuki VB-INF L031432A PHON pabakari 14 時自久曽 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007193 LOG toki PHON zi ACP-INF L000033 PHON ku P-FOC L000527 PHON so 15 雪者落家留 * PP-SBJ NP N L050075 LOG yuki P-TOP L000522 LOG pa VB-ADN VB-STM L031559A LOG puri VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru 16 語告 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV VB-INF L030491A VB-STM L030492A LOG katari VB-INF L031139A LOG tugi 17 言継将徃 * VB-ADC VB-STM L030196A VB-STM L030199A LOG ipi VB-STM L031139A LOG tugi VB-STM L031840A LOG yuka VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu 18 不盡能高嶺者 * PP NP PP NP N L051847 PHON puzi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090289 ADJ-STM L007005A LOG taka N L052485 LOG ne P-TOP L000522 LOG pa * ame tuti no * wakare si toki yu * kamu sabwite * taka ku taputwo ki * suruga n aru * puzi no taka ne wo * ama no para * purisake mireba * wataru pi no * kage mo kakura pi * teru tukwi no * pikari mo mi ye zu * sira kumo mo * i yuki pabakari * toki zi ku so * yuki pa puri kyeru * katari tugi * ipi tugi yuka mu * puzi no taka ne pa