ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

MYS.3.322      (CHJ)

multi-sentence IP-MAT 0 皇神祖之 * PP-SBJ NP IP-REL PP-SBJ NP IP-REL N L052029 LOG sumyeroki COP-ADI L031965 PHON no 1 神乃御言乃 * NP IP-REL NP-PRD N L050005A LOG kamwi COP-ADI L031965 PHON no N L080203 LOG mikoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 敷座 * VB-ADN VB-STM L030853A LOG siki VB-STM L030206A LOG mas VAX-STV-ADN L000024 LOG eru 3 國之盡 * N L051337 LOG kuni P-CASE-GEN L000520 LOG no NP N L050056 LOG kotogoto 4 湯者霜 * IP-ADV PP-SBJ NP N L090196 LOG yu P-TOP L000522 LOG pa P-RES L000526A PHON si P-TOP L000514 PHON mo 5 左波爾雖在 * IP-ADV IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004032 PHON sapa COP-INF L031965 PHON ni VB-CSS L030125A LOG aredomo 6 嶋山之 * IP-ADV NP-PRD IP-REL PP-SBJ NP N L050078 LOG sima N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000520 LOG no 7 宣國跡 * ADJ-ADN ADJ-STM L007217B LOG yorosi ACP-ADN L000033 LOG ki N L051337 LOG kuni P-COMP L000530 PHON to 8 極此疑 * ADJ-CLS ADJ-STM L007087B LOG kogosi ACP-CLS L000033 * P-FNL-MPH L000507 LOG kamo 9 伊豫能高嶺乃 * IP-MAT IP-ADV PP-OB1 NP PP NP IP-REL IP-ADV PP NP PP NP PLN L051152 PHON iyo P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L090289 ADJ-STM L007005A LOG taka N L052485 LOG ne P-CASE-GEN L000520 PHON no 10 射狭庭乃 * PP NP N L080068 PHON izanipa P-CASE-GEN L000520 PHON no 11 崗爾立而 * N L052341 LOG woka P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-GER VB-STM L031043A LOG tata VAX-RSP-GER L000009 LOG site 12 歌思 * IP-ADV NP-OB1 N L052279 LOG uta VB-INF L030399A LOG omopi 13 辞思為師 * NP-OB1 N L050148 LOG koto VB-ADN VB-STM L030399A LOG omopa VAX-RSP-STM L000009 PHON si VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 14 三湯之上乃 * N PFX-HON L000035 PHON mi N L090196 LOG yu P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050029A LOG upe P-CASE-GEN L000520 PHON no 15 樹村乎見者 * N N L050003B LOG ko N L004060 LOG mura P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-PRV L031712A LOG mireba 16 臣木毛 * PP-ARG NP PP NP N L051665 LOG omi P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050003A LOG kwi P-TOP L000514 PHON mo 17 生継爾家里 * VB-CLS VB-STM L030374A LOG opwi VB-STM L031139A LOG tugi VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-MPST-CLS L000016 PHON kyeri 18 鳴鳥之 * IP-MAT PP-ARG NP PP NP IP-REL VB-ADC L031267A LOG naku N L050970 LOG tori P-CASE-GEN L000520 LOG no 19 音毛不更 * N L051318 LOG kowe P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L030508A LOG kapara VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 20 遐代爾 * IP-MAT NP IP-REL PP NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007008B LOG topo ACP-ADN L000033 LOG ki N L050040 LOG yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 21 神左備将徃 * VB-ADC VB-STM L030529A LOG kamu PHON sabwi VB-STM L031840A LOG yuka VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu 22 行幸處 * N VB-STM L030172 LOG ide VB-STM L030206 LOG masi N L050060 LOG dokoro * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * siki mas eru * kuni no kotogoto * yu pa si mo * sapa ni aredomo * sima yama no * yorosi ki kuni to * kogosi * kamo * iyo no taka ne no * izanipa no * woka ni tata site * uta omopi * koto omopa si si * mi yu no upe no * ko mura wo mireba * omi no kwi mo * opwi tugi ni kyeri * naku tori no * kowe mo kapara zu * topo ki yo ni * kamu sabwi yuka mu * ide masi dokoro