ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

IP-MAT 0 縄浦従 * PP NP IP-REL NP-PTH-OB1 IP-REL PP NP PP NP PLN L090309 LOG napa P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050108 LOG ura P-CASE-ABL L000540D LOG yu 1 背向爾所見 * PP NP N L051984 LOG sogapi P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADN VB-STM L031712A LOG mi VAX-PASS-ADN L000011 LOG yuru 2 奥嶋 * PP NP N L052520 LOG oki P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L050078 LOG sima 3 榜廻舟者 * VB-ADN L030694A VB-STM L030698A LOG kogi VB-ADN L031713A LOG mwiru N L050007A LOG pune P-TOP L000522 LOG pa 4 釣為良下 * VB-INF L031187A LOG turi P-RES L000526A NLOG si VB-CLS L030919A LOG su XTN-CLS L000806 PHON rasi P-TOP L000514 PHON mo * napa no ura yu * sogapi ni mi yuru * oki tu sima * kogi mwiru pune pa * turi si su rasi mo