ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      分析表示について                SVG 画像 括弧付きツリー XML ツリー

IP-MAT 0 遠長 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL IP-ARG NP-PRD IP-REL IP-ADV ADJ-INF L090463 ADJ-STM L007008B LOG topo ADJ-STM L007007B LOG naga ACP-INF L000033 LOG ku 1 将仕物常 * VB-ADC VB-STM L031119A LOG tukape VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu N L050042 LOG mono P-COMP L000530 PHON to 2 念有之 * VB-ADN VB-STM L030399A LOG omop VAX-STV-STM L000024 LOG yeri VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 3 君師不座者 * N L004266 LOG kimi VB-PRV VB-STM L030206A LOG imasa VAX-NEG-PRV L000006A LOG neba 4 心神毛奈思 * PP-ARG NP N L050993 LOG kokorodwo P-TOP L000514 PHON mo ADJ-CLS ADJ-STM L007028 PHON na ACP-CLS L000033 PHON si * topo naga ku * tukape mu mono to * omop yeri si * kimi imasa neba * kokorodwo mo na si